Necmettin Erbakan Caddesi’nde çalışma

Ço­rum Be­le­di­ye­si Kent­Park'ın ikin­ci eta­bı olan Hı­dır­lık Böl­ge­sin­de ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor.

Necmettin Erbakan Caddesi’nde çalışma

Be­le­di­ye Kent­Park'ın, Nec­met­tin Er­ba­kan Cad­de­si kıs­mın­da kal­dı­rım ça­lış­ma­sı ve çev­re dü­zen­le­me­si ya­pa­cak. 
Ço­rum Be­le­di­ye­si Ba­sın Bi­ri­mi'nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, "Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­mı de­vam eden ve şeh­ri­mi­zin en bü­yük park­la­rın­dan bi­ri­si olan Kent­Park'ta ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Park ala­nın­da işin bü­yük bir kıs­mı ta­mam­lan­dı. Kent­Park'ın ikin­ci etap kıs­mı olan Hı­dır­lık Böl­ge­sin­de ça­lış­ma­lar ara­lık­sız sü­rü­yor. Nec­met­tin Er­ba­kan Cad­de­sin­den Hı­dır­lık'a ve böl­ge­de bu­lu­nan ku­rum­la­ra ya­ya ula­şı­mı­nı sağ­la­yan bir ya­ya kal­dı­rı­mı yok. Bu yüz­den böl­ge­de tre­tu­var ça­lış­ma­sı baş­la­tıl­dı. 

Ay­rı­ca kal­dı­rım ça­lış­ma­sı­nın ya­pı­la­ca­ğı alan­da çok es­ki­den di­ki­len di­ken­li akas­ya ağaç­la­rı bü­yük­lü­ğü ne­de­niy­le ağaç sö­küm ma­ki­ne­siy­le sö­kü­le­me­yen ağaç­lar. Elek­trik tel­le­ri­ne de­ğen ve böl­ge için teh­li­ke arz eden di­ken­li akas­ya­lar hem sık di­kil­dik­le­ri hem de kal­dı­rım ko­tun­dan yük­sek­te yer al­dık­la­rı için böl­ge­den kal­dı­rı­la­cak. Nec­met­tin Er­ba­kan Cad­de­si kal­dı­rım­la­rı­nı gör­me en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın da fay­da­la­na­bi­le­ce­ği şe­kil­de in­şa ede­ce­ğiz. Bu­ra­da elek­trik hat­tı­nın yer al­tı­na alın­ma­sı ve park içe­ri­sin­de bu­lu­nan es­ki tra­fo­nun kal­dı­rıl­ma­sı için YE­DAŞ ile ge­rek­li ya­zış­ma­la­rı­mı­zı yap­tık. Kı­sa sü­re­de on­lar da ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak. Kent­Park'ın bu bö­lü­mün­de yer alan kıs­mın­da oto­park pro­je­si var­dı. An­cak bu­ra­da­ki ye­tiş­miş ağaç­la­ra za­rar ve­ril­me­me­si için oto­park pro­je­si ip­tal edil­di. 

Nec­met­tin Er­ba­kan Cad­de­si­nin bu kıs­mın­da kal­dı­rım ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dık­tan son­ra bu­ra­dan alı­nan ağaç­la­rın ye­ri­ne da­ha faz­la­sı di­ki­le­cek. Bu böl­ge­de ya­pı­la­cak olan yol ve çev­re dü­zen­le­me­si ça­lış­ma­la­rı ile hem böl­ge da­ha ye­şil ha­le ge­le­cek, hem ya­ya ula­şı­mı ko­lay­la­şa­cak. Böl­ge­de­ki yo­ğun tra­fik de da­ha gü­ven­li ha­le ge­ti­ril­miş ola­cak. Bu­ra­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın da ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te Kent­Park gi­ri­şi, Nec­met­tin Er­ba­kan Cad­de­si da­ha ye­şil ve dü­zen­li ha­le ge­le­cek. Do­la­yı­sıy­la böl­ge­de­ki ağaç­la­rın ye­rin­den alın­ma­sıy­la il­gi­li fark­lı al­gı­la­rın oluş­ma­ma­sı için, ora­da­ki ağaç­la­rın da­ha faz­la­sı­nın di­ki­le­ce­ği­ni hem­şeh­ri­le­ri­miz­le pay­laş­ma­yı uy­gun gör­dük. Ka­mu­oyu­mu­za say­gı ile du­yu­ru­ruz" ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER