‘OHAL seçimden önce kalksın’

KESK Ço­rum Şu­be­ler Plat­for­mu Dö­nem Söz­cü­sü ve Eği­tim Sen Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, “OHAL ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek Ana­ya­sal hak­la­rın kul­la­nı­mı en­gel­le­ne­mez.” de­di.

‘OHAL seçimden önce kalksın’

KESK Ço­rum Şu­be­ler Plat­for­mu Dö­nem Söz­cü­sü ve Eği­tim Sen Şu­be Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, “OHAL ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek Ana­ya­sal hak­la­rın kul­la­nı­mı en­gel­le­ne­mez.” de­di.

OHAL uy­gu­la­ma­sı­nın 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­sin­de kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­yen Gül, yap­tı­ğı ba­sın açık­la­ma­sın­da şun­la­rı di­le ge­tir­di: “KHK ile ih­raç edil­me­le­ri­nin ar­dın­dan Ka­dı­köy ve Ba­kır­köy'de 70 haf­ta­dır di­re­niş­le­ri­ni sür­dü­ren ka­mu emek­çi­si ar­ka­daş­la­rı­mı­zın Ba­kır­köy'de­ki ey­le­mi­ne po­lis sal­dı­rı­sı ol­muş ve pek çok ki­şi gö­zal­tı­na alın­mış­tı.

OHAL ko­şul­la­rın­da da dü­şün­ce ve ifa­de öz­gür­lü­ğü, top­lan­tı, gös­te­ri ve yü­rü­yüş hak­kı gi­bi te­mel hak­la­rın kul­la­nı­mı en­gel­len­me­si ka­bul edi­le­mez. Ni­te­kim Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Ocak 2018'de al­dı­ğı ka­rar­da "Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yüş­le­ri­nin bil­di­rim şar­tı­na bağ­lan­ma­sı­nın'' bu hak­ka mü­da­ha­le teş­kil et­ti­ği açık­tır. Bu mü­da­ha­le­nin Ana­ya­sa'ya uy­gun dü­şe­bil­me­si için Ana­ya­sa'nın 13 mad­de­sin­de be­lir­ti­len öl­çüt­le­re ay­kı­rı ol­ma­ma­sı ge­re­kir. Ana­ya­sa'nın 13 mad­de­sin­de be­lir­ti­len öl­çüt­ler­den bi­ri de"Ana­ya­sa'nın sö­zü­ne ay­kı­rı ol­ma­ma" kri­te­ri­dir. Ana­ya­sa'nın 34. mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da, "Her­kes, ön­ce­den izin al­ma­dan, si­lah­sız ve sal­dı­rı­sız top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­me hak­kı­na sa­hip­tir." de­nil­mek su­re­tiy­le top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­len­me­si­nin izin al­ma ko­şu­lu­na bağ­la­na­ma­ya­ca­ğı açık­ça ifa­de edil­miş­tir" de­miş­tir. 

An­cak AKP ik­ti­da­rı ve il­ler­de va­li­ler Ana­ya­sa­yı, te­mel hak ve öz­gür­lük­le­ri, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı hi­çe sa­ya­rak suç iş­le­me­ye, key­fi­lik­te sı­nır ta­nı­ma­ma­ya de­vam edi­yor­lar. Son bir haf­ta­dır İs­tan­bul'da Kon­fe­de­ras­yo­nu­mu­zun ka­ra­rıy­la Ba­kır­köy ve Ka­dı­köy'de ya­pı­lan otur­ma ey­lem­le­ri­ne Va­li­li­ğin hu­ku­ka ay­kı­rı ya­sak ka­ra­rı ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek ar­ka­daş­la­rı­mı­za sal­dı­rıl­mak­ta ve gün­ler­ce sü­ren gö­zal­tı­na alın­ma iş­le­mi­ne ta­bi tu­tul­mak­ta­dır­lar. Ana­ya­sal, de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­la­na­rak ey­lem­le­re ka­tı­lan kon­fe­de­ras­yo­nu­muz üye­le­ri­ne hu­ku­ka ay­kı­rı ola­rak po­li­sin sal­dır­ma­sı, gün­ler­ce gö­zal­tın­da tu­tul­ma­sı­nı KESK Ço­rum Şu­be­ler Plat­for­mu ola­rak pro­tes­to et­ti­ği­mi­zi ve ay­lar­dır sü­ren OHAL uy­gu­la­ma­sı­nın da 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­si der­hal kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bir kez da­ha vur­gu­la­mak is­te­riz.”     (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER