Okul Sokak sakinleri tozdan dertli

Ga­zi Cad­de­si ile Fa­tih Cad­de­si’ni bir­leş­ti­re­cek 25 met­re ge­niş­li­ğin­de yol­da yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar hız­la de­vam edi­yor. An­cak böl­ge sa­kin­le­ri­nin Be­le­di­ye­den bir ta­le­bi var.

Okul Sokak sakinleri tozdan dertli

FA­TİH AK­BAŞ
Ga­zi Cad­de­si ile Fa­tih Cad­de­si’ni bir­leş­ti­re­cek 25 met­re ge­niş­li­ğin­de yol­da yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar hız­la de­vam edi­yor. An­cak böl­ge sa­kin­le­ri­nin Be­le­di­ye­den bir ta­le­bi var.

Ga­zi Cad­de­si’nde ya­şa­nan tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nu ha­fif­let­me­si ama­cıy­la in­şa­sı­na baş­la­nan 25 met­re ge­niş­li­ğin­de ki yol­da Ço­rum Be­le­di­ye­si bir ta­raf­tan is­tim­lak edi­len bi­na­la­rı yı­kar­ken di­ğer ta­raf­tan da alt ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Okul So­kak­lar da ya­şa­yan va­tan­daş­lar ise ye­ni açı­lan yol ne­de­niy­le böl­ge­de alt ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Ça­lış­ma­lar çok bü­yük bir ala­nı kap­sı­yor. Ze­mi­ne dö­kü­len mal­ze­me ge­rek rüz­ga­rın et­ki­siy­le ge­rek­se bu­ra­yı kul­la­nan araç­lar­dan do­la­yı yo­ğun to­za ne­den olu­yor. Ço­cuk­la­rı­mız toz­dan dı­şa­rı çı­ka­mı­yor. Bal­kon­la­ra gün­düz ça­ma­şır asa­mı­yo­ruz. Be­le­di­ye­nin to­zu ön­le­mek için böl­ge­de gün için­de za­man za­man su­la­ma yap­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” di­ye­rek ta­lep­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
YÜKSEL TAVUKCI
YÜKSEL TAVUKCI - 4 yıl Önce

BÖLGEDE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN DOLAYI CAM VE KAPI AÇMA ŞANSIMIZ TÜKENDİ.LÜTFEN SAYIN YETKİLİLER ORADA KENDİ EVİNİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN VE ONA GÖRE BİR DEĞERLENDİRME YAPIP ÇÖZÜM ÜRETİRSENİZ, ÇOK MENMUN OLURUZ.

SIRADAKİ HABER