‘O’nu örnek almak, Kur’an’a uymaktır’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, Pey­gam­ber efen­di­mi­zin do­ğum ge­ce­si olan Mev­lit Kan­di­li ne­de­niy­le me­saj ya­yın­la­dı.

‘O’nu örnek almak, Kur’an’a uymaktır’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, Pey­gam­ber efen­di­mi­zin do­ğum ge­ce­si olan Mev­lit Kan­di­li ne­de­niy­le me­saj ya­yın­la­dı.

Sa­at­cı, “Kur’an ve bü­tün ah­la­ki er­dem­le­ri şah­sın­da top­la­yan Hz. Pey­gam­ber, tüm in­san­lı­ğa bir kur­tu­luş ve di­ri­liş çağ­rı­sı yap­mış­tır. İş­te Mev­lid Kan­di­li ve di­ğer mü­ba­rek gün ve ge­ce­ler, bu çağ­rı­yı gön­lü­müz­de, zih­ni­miz­de ve ha­ya­tı­mız­da di­ri ve can­lı tut­mak adı­na fır­sat gün­le­ri­dir. Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­zin ha­ya­tı biz­le­re ya­şa­na­bi­lir ‘en gü­zel ör­nek’ ola­rak tak­dim edil­miş­tir. Hz. Pey­gam­be­ri ör­nek al­mak, an­cak O’nun, in­san­lı­ğın hu­zur ve mut­lu­lu­ğu için yap­tı­ğı da­ve­ti ha­ya­tı­mı­za yan­sıt­mak­la ve gü­zel ah­la­kı­nı bir bi­linç ve ha­yat tar­zı ola­rak dav­ra­nış­la­rı­mı­zın mih­ve­ri yap­mak­la müm­kün­dür. İn­san­lı­ğın her za­man ve mekânda Hz. Pey­gam­ber'in teb­liğ et­ti­ği ilâhî me­sa­ja ve bu me­sa­jın ha­ya­ta ge­çi­ril­miş şek­li olan onun sün­ne­ti­ne ih­ti­ya­cı var­dır.  O'nu ör­nek al­mak, Ku­ran’a uy­mak­tır.
Bu duy­gu ve te­men­ni­ler­le, Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­zin dün­ya­yı şe­ref­len­dir­me­si­nin yıl­dö­nü­mü olan Mev­lid kan­di­li­nin bü­tün in­san­lı­ğa rah­met ve hu­zur ge­tir­me­si­ni, O’nu ve in­san­lı­ğa ge­tir­di­ği en bü­yük he­di­ye olan Kur’an’ı ya­kın­dan ta­nı­ma­mı­za ve çağ­rı­sı et­ra­fın­da bir­leş­me­mi­ze ve­si­le ol­ma­sı­nı yü­ce Mevlâ’dan ni­yaz eder, Me­mur-Sen ca­mi­ası­nın, va­tan­daş­la­rı­mı­zın, soy­daş­la­rı­mı­zın ve bü­tün İs­lam âle­mi­nin Mev­lid Kan­di­li’ni teb­rik ede­rim.” de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER