Orta Karadeniz'e yağış geliyor

Me­te­oro­lo­ji 10. Böl­ge Mü­dür­lü­ğü, Ma­yıs ayı­nın son gün­le­rin­de Or­ta Ka­ra­de­niz ge­ne­li­nin ara­lık­lı sa­ğa­nak ve gök gü­rül­tü­lü sa­ğa­nak ya­ğış­lı ge­çe­ce­ği­nin tah­min edil­di­ği­ni du­yur­du. 

Orta Karadeniz'e yağış geliyor

Me­te­oro­lo­ji 10. Böl­ge Mü­dür­lü­ğü, Ma­yıs ayı­nın son gün­le­rin­de Or­ta Ka­ra­de­niz ge­ne­li­nin ara­lık­lı sa­ğa­nak ve gök gü­rül­tü­lü sa­ğa­nak ya­ğış­lı ge­çe­ce­ği­nin tah­min edil­di­ği­ni du­yur­du. 

Me­te­oro­lo­ji 10. Böl­ge Mü­dür­lü­ğü Böl­ge Tah­min ve Uya­rı Mer­ke­zi (BTUM) son me­te­oro­lo­jik de­ğer­len­dir­me­yi açık­la­dı. Açık­la­ma­da, “Böl­ge­mi­zin iç ke­sim­le­rin­de sa­ğa­nak ve gök gü­rül­tü­lü sa­ğa­nak şek­lin­de gö­rü­len ba­har mev­si­mi ya­ğış­la­rı­nın, önü­müz­de­ki haf­ta or­ta­sı­na ka­dar böl­ge­nin ta­ma­mın­da et­ki­li ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor. 25 Ma­yıs Cu­ma gü­nü böl­ge­mi­zin iç ke­sim­le­ri­nin öğ­le sa­at­le­rin­de sa­ğa­nak ve gök gü­rül­tü­lü sa­ğa­nak ya­ğış­lı, kı­yı ke­sim­le­ri­nin ise par­ça­lı bu­lut­lu ge­çe­ce­ği bek­le­ni­yor. 26 Ma­yıs Cu­mar­te­si gü­nü Kas­ta­mo­nu'nun gü­ne­yi ile Ço­rum'un ba­tı il­çe­le­ri­nin öğ­le sa­at­le­rin­de ye­rel ol­mak üze­re sa­ğa­nak ve gök gü­rül­tü­lü sa­ğa­nak ya­ğış­lı, di­ğer yer­le­rin par­ça­lı bu­lut­lu ge­çe­ce­ği tah­min edi­li­yor. 27 Ma­yıs Pa­zar gü­nü Kas­ta­mo­nu, Si­nop, Ço­rum, Amas­ya ve To­kat çev­re­le­ri ile Sam­sun ve Or­du’nun gü­ney il­çe­le­ri­nin sa­ğa­nak ve gök gü­rül­tü­lü sa­ğa­nak ya­ğış­lı ge­çe­ce­ği bek­le­ni­yor. 28-29 ve 30 Ma­yıs ta­rih­le­rin­de ise böl­ge­miz ge­ne­li­nin ara­lık­lı sa­ğa­nak ve gök gü­rül­tü­lü sa­ğa­nak ya­ğış­lı ge­çe­ce­ği tah­min edi­li­yor” de­nil­di. 
 

Önem­li uya­rı 
Ha­va sı­cak­lı­ğın­da önem­li bir de­ği­şik­li­ğin ol­ma­ya­ca­ğı ve mev­sim nor­mal­le­ri ci­va­rın­da sey­re­de­ce­ği­nin bek­len­di­ği ifa­de edi­len açık­la­ma­da şu uya­rı­la­ra yer ve­ril­di: “Ba­har mev­si­min­de, sa­ğa­nak ve gök gü­rül­tü­lü sa­ğa­nak şek­lin­de gö­rü­len ya­ğış­lar, ye­rel ola­rak kuv­vet­li ol­du­ğun­dan mey­da­na ge­le­bi­le­cek ani sel, su bas­kı­nı, do­lu, yıl­dı­rım ve ula­şım­da ak­sa­ma­lar gi­bi olum­suz­luk­la­ra kar­şı dik­kat­li ve ted­bir­li olun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­ğı­şın olum­suz et­ki­le­rin­den ko­ru­na­bil­me­le­ri için gün­lük ha­va tah­min ra­por­la­rı­nı ve me­te­oro­lo­jik uya­rı­la­rı ta­kip et­me­le­rin­de fay­da bu­lun­mak­ta­dır.” (İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER