Özarslan Ticaret’ten dolar karşıtı kampanya

Re­gal ba­yii Özars­lan Ti­ca­ret, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ne­de­niy­le kam­pan­ya baş­lat­tı.

Özarslan Ticaret’ten  dolar karşıtı kampanya

RE­CEP ME­BET

Kam­pan­ya hak­kın­da bil­gi ve­ren iş­ye­ri sa­hi­bi Ah­met Se­lim Özars­lan, “100 do­lar boz­du­ran her­ke­se, be­ya­zeş­ya ürün­le­ri ve de­rin don­du­ru­cu­la­rı pe­şin­de ma­li­ye­ti­ne fi­yat­lar­la sa­tı­şa su­nu­yo­ruz” de­di.

Kur­ban Bay­ra­mı’na ka­dar sü­re­cek kam­pan­ya­yı gün­cel eko­no­mik ge­liş­me­le­re gö­re şe­kil­len­dir­dik­le­ri­ni an­la­tan Öz­sars­lan, “Ül­ke­mi­zi he­def alan eko­no­mik sal­dı­rı­lar kar­şı­sın­da dev­le­ti­mi­zin ya­nın­da­yız” di­ye ko­nuş­tu.

“Do­lar ku­run­da­ki yük­se­li­şe kar­şı tep­ki­mi­zi or­ta­ya ko­ya­rak Ame­ri­ka’nın baş­lat­tı­ğı eko­no­mik sa­vaş­ta mil­li du­ru­şu­mu­zu gös­ter­mek is­te­dik” di­yen Özars­lan, kam­pan­ya­dan fay­da­lan­mak is­te­yen tüm Ço­rum hal­kı­nı Gü­la­bi­bey Ma­hal­le­si Nu­ret­tin­bey Cad­de­si nu­ma­ra 19’da­ki ma­ğa­za­la­rı­na bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER