Özgürevler’de yol problemi

Pe­lit Ca­mi ci­va­rın­da ya­şa­yan va­tan­daş­lar yol­la­rı­nın as­falt ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor.

Özgürevler’de yol problemi

FA­TİH AK­BAŞ
Pe­lit Ca­mi ci­va­rın­da ya­şa­yan va­tan­daş­lar yol­la­rı­nın as­falt ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor.
Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si Öz­gü­rev­ler 15. So­kak sa­kin­le­ri toz ve ça­mur­dan şi­ka­yet­çi­ler.
Yo­lun top­rak ol­ma­sı ne­de­niy­le ço­cuk­la­rın oyun oy­na­mak için so­ka­ğa çı­ka­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden va­tan­daş­lar, “Gü­neş­li ha­va­lar­da toz­dan, yağ­mur­lu ha­va­lar­da ise ça­mur­dan do­la­yı so­ka­ğa çı­ka­mı­yo­ruz. Toz­dan bal­kon­la­ra ça­ma­şır da­hi asa­mı­yo­ruz. Kal­dı­rım­la­rın bir kıs­mı ya­pıl­dı ve bir kıs­mı ise yar­dım kal­dı. Ne kal­dı­rım­da ne­de yol­da doğ­ru düz­gün yü­rü­ye­bi­li­yo­ruz. Yet­ki­li­le­rin yo­lu­mu­zu as­falt yap­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” di­ye­rek ta­lep­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER