Pınar Koleji, Başkenti gezdi

Ço­rum Özel Pı­nar Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri, öğ­ret­men­le­ri ile bir­lik­te An­ka­ra’yı gez­di. 

Pınar Koleji, Başkenti gezdi

Ço­rum Özel Pı­nar Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri, öğ­ret­men­le­ri ile bir­lik­te An­ka­ra’yı gez­di. 
Ge­zi hak­kın­da bil­gi ve­ren Pı­nar Ko­le­ji Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Ka­zım Al­poğ­lu, “Ge­zi­de Anıt­ka­bir zi­ya­ret edi­le­rek öğ­ren­ci­ler Ata­mı­zın ölüm­süz­lü­ğü­ne bir kez da­ha şa­hit ol­du­lar. Rah­mi M. Koç Mü­ze­si zi­ya­ret edil­di. Mü­ze­de­ki ko­lek­si­yon­la­ra, sa­nat eser­le­ri­ne ya­kın­dan bak­ma­nın haz­zı­nı alan öğ­ren­ci­ler bu­ra­dan Ali Kuş­çu Bi­lim Mü­ze­si’ne ge­çe­rek, gö­rev­li­le­rin reh­ber­li­ği ile as­tro­no­mi ala­nın­da bil­gi­len­di­ril­di. Plo­te­nar­yum ile ge­ze­gen­ler ta­nı­tıl­dı. Bi­lim ala­nın­da çe­şit­li ko­nu­lar­da bil­gi sa­hi­bi ol­du­lar. An­ka­ra'dan unu­tul­maz anı­lar­la, gü­zel bil­gi­ler­le ay­rı­la­rak ge­zi­ye son ve­ril­di.” de­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER