Rektör Alkan’dan Başhekim Afşarlar’a teşekkür

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Hi­tit Üni­ver­si­te­si Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Has­ta­ne Baş­he­ki­mi Doç. Dr. Ça­ğa­tay Ev­rim Af­şar­lar’a te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. 

Rektör Alkan’dan Başhekim Afşarlar’a teşekkür

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Hi­tit Üni­ver­si­te­si Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Has­ta­ne Baş­he­ki­mi Doç. Dr. Ça­ğa­tay Ev­rim Af­şar­lar’a te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. 

Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan zi­ya­ret­te yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile or­tak kul­la­nım an­laş­ma­sı­nın im­za­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Ço­rum’da, he­men her tür­lü branş­ta pek ço­ğu ilk olan çok sa­yı­da ope­ras­yon ve te­da­vi­nin, ko­nu­sun­da uz­man Tıp Fa­kül­te­si öğ­re­tim üye­le­riy­le bir­lik­te has­ta­ne­de­ki he­kim­ler ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ifa­de ede­rek bu ope­ras­yon­la­rın Ço­rum’da ya­pı­lı­yor ol­ma­sın­dan do­la­yı da bü­yük bir gu­rur ve mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lirt­ti.  

Tıp Fa­kül­te­si’nin sa­de­ce Ço­rum’a de­ğil tüm in­san­lı­ğa hiz­met ver­di­ği­ni vur­gu­la­yan Rek­tör Prof. Dr. Al­kan, üni­ver­si­te­nin gün­den gü­ne her alan­da kay­det­ti­ği bü­yü­me ve ge­liş­mey­le her ge­çen gün fark­lı ba­şa­rı­la­ra im­za at­tı­ğı­nı be­lir­te­rek tec­rü­be­li öğ­re­tim üye­le­ri ve de­ne­yim­li he­kim­ler­le bir­lik­te ger­çek­leş­ti­ri­len ba­şa­rı­lı ope­ras­yon­la­rın da Tıp Fa­kül­te­si ile has­ta­ne­nin ne den­li bü­yü­dü­ğü­nü gös­te­ren en önem­li so­mut çık­tı­lar ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di.  

Rek­tör Al­kan, el­de edi­len ba­şa­rı­lar­da ver­miş ol­duk­la­rı emek ve ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı baş­ta Has­ta­ne Baş­he­ki­mi Doç. Dr. Ça­ğa­tay Ev­rim Af­şar­lar ol­mak üze­re tüm öğ­re­tim üye­le­ri ve he­kim­le­ri ile has­ta­ne ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür et­ti. 

Tıp Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si ve Has­ta­ne Baş­he­ki­mi Doç. Dr. Ça­ğa­tay Ev­rim Af­şar­lar da has­ta­ne­nin ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­na ye­ni­le­ri­ne ek­le­me nok­ta­sın­da elin­den ge­len tüm gay­re­ti gös­te­re­ce­ği­ni ifa­de ede­rek ver­di­ği des­tek­ler­den ve zi­ya­ret­ten do­la­yı Rek­tör Prof. Dr. Al­kan’a te­şek­kür et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
yeter
yeter - 4 yıl Önce

çorumun yakasından bi düş artık rektör

SIRADAKİ HABER