Rektör’den kutlama ziyareti

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be­si’ni zi­ya­ret et­ti.

Rektör’den kutlama ziyareti

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be­si’ni zi­ya­ret et­ti.
Zi­ya­re­tin­de, Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı’yı ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çil­me­sin­den do­la­yı teb­rik eden Rek­tör Al­kan, ye­ni dö­nem­le­rin­de Sa­at­cı ve eki­bi­ne ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lun­du.

Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Sa­at­cı, "Sa­yın Rek­tör ho­ca­mı­za zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı şah­sım ve eki­bim adı­na te­şek­kür edi­yo­rum. Rek­tör ho­ca­mız­la bu­gü­ne ka­dar çok ve­rim­li ve uyum­lu ça­lış­ma im­ka­nı­mız ol­du, ye­ni dö­ne­mi­miz­de de bir­lik­te uyum içe­ri­sin­de ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz in­şal­lah. Hi­tit Üni­ver­si­te­si için Rek­tör ho­ca­mı­zın bü­yük bir şans ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ön­ce­si ve son­ra­sı­na ba­kıl­dı­ğın­da bu far­kı fark et­me­mek im­kan­sız. Bu ne­den­le ken­di­le­ri­ne öz­ve­ri­li ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Ül­ke­mi­ze ve şeh­ri­mi­ze hiz­met­te üze­ri­mi­ze dü­şen her ko­nu­da ken­di­le­ri­nin ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zun bi­lin­me­si­ni is­ti­yo­rum.” di­ye ko­nuş­tu. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER