Rengin Kafe açıldı

Ço­rum’da yö­re­sel lez­zet­le­rin ta­dı­la­bi­le­ce­ği ve sa­tın alı­na­bi­le­ce­ği fark­lı bir me­kan da­ha hiz­me­te açıl­dı. 

Rengin Kafe açıldı

İli­miz­xde uzun yıl­lar tu­rizm sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­ter­dik­ten son­ra yi­ye­cek içe­cek sek­tö­rü­ne adım atan Mu­rat Köy­lü­oğul­la­rı ve ai­le­si ta­ra­fın­dan iş­le­ti­le­cek olan Ren­gin Ka­fe dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te açıl­dı. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, özel­lik­le yö­re­sel lez­zet­le­ri ile ön pla­na çı­ka­cak olan Ren­gin Ka­fe'nin açı­lı­şı­na AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, TSO Mec­lis Baş­ka­nı Erol Ka­ra­daş, TSO Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­kup Ka­ra­ca, Tur­gut İl­gü, ÇO­Sİ­AD Baş­ka­nı Hay­ri Şam­lı, TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve Mec­lis üye­le­ri, İl Müf­tü­sü Ah­met Akın, Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Yah­ya Ço­ban, ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür, Kah­ve­ci­ler ve İn­ter­net­çi­ler Oda­sı Baş­ka­nı Ne­si­mi Öz­ku­bat, Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Mü­dü­rü Ya­şar Ki­riş­çi ile çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.

Müf­tü Ah­met Akın’ın du­ası­nın ar­dın­dan iş­let­me­nin açı­lı­şı­nı Mil­let­ve­ki­li Cey­lan ve Kö­se ile di­ğer da­vet­li­ler bir­lik­te yap­tı. Açı­lı­şın ar­dın­dan pro­to­kol üye­le­ri ve da­vet­li­le­re ik­ram­da bu­lu­nu­la­rak iş­let­me hak­kın­da bil­gi ve­ril­di. Ata­türk Ana­do­lu Li­se­si ar­ka­sın­da­ki Üç­tut­lar Ma­hal­le­si Stad So­kak nu­ma­ra 12 ad­re­sin­de bu­lu­nan iş­let­me­de Ço­rum ile bir­lik­te Ga­zi­an­tep ve Kay­se­ri gi­bi yö­re­le­rin yö­re­sel lez­zet­le­ri­nin va­tan­daş­la­rın be­ğe­ni­si­ne su­nul­du­ğu be­lir­til­di. Ço­rum baş­ta ol­mak üze­re özel­lik­le İç Ana­do­lu'nun yö­re­sel lez­zet­le­ri­nin iki kat­lı, 250 ki­şi­lik me­kan­la­rın­da 20 per­so­nel­le va­tan­daş­la­rın be­ğe­ni­si­ne su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Mu­rat Köy­lü­oğul­la­rı, haf­ta­nın her gü­nü 08.00-1-23.30 sa­at­le­ri ara­sın­da hiz­met ve­re­cek­le­ri­ni açık­la­dı. 

Ni­şan, do­ğum gü­nü, top­lan­tı, gün gi­bi et­kin­lik­le­re açık ol­duk­la­rı­nı, ay­rı­ca bay­ra­ma özel tat­lı ve bö­rek gi­bi si­pa­riş­le­ri de ala­rak ken­di ima­lat­ha­ne­le­rin­de yap­tık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Köy­lü­oğul­la­rı, lo­kas­yon iti­ba­riy­le sa­kin ve ne­zih bir or­tam­da kah­val­tı, her gün de­ği­şen mö­nü­le­riy­le öğ­le ve ak­şam ye­mek­le­riy­le hiz­met ve­re­cek­le­ri­ni, Pa­zar sa­bah­la­rı kat­mer ve ya­nıç da bu­lu­nan brunch hiz­me­ti sun­duk­la­rı­nı, İç­li Köf­te, Kay­se­ri ve Ço­rum Man­tı­sı, Ku­ru Dol­ma, Keş­kek, gi­bi yö­re­sel lez­zet­ler baş­ta ol­mak üze­re tüm Ço­rum­lu­lar’ı tat­lı, ku­ru ve yaş pas­ta, kah­ve çe­şit­le­ri­ni de­ne­me­ye da­vet et­tik­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER