Saatcı: Türkiye, mazlumların umudu

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, “Tür­ki­ye’nin eko­no­mi­si­ne, üre­ti­mi­ne, emek ve alın te­riy­le el­de edil­miş bi­ri­kim­le­ri­ne yö­ne­lik bu sal­dı­rı­lar; ah­lak, hu­kuk, de­mok­ra­si dı­şı­dır, gay­ri meş­ru­dur.” de­di. 

Saatcı: Türkiye, mazlumların umudu

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, Tür­ki­ye’nin son za­man­lar­da kü­re­sel em­per­ya­liz­min eko­no­mik ku­şat­ma­sı­na ve te­rör sal­dı­rı­la­rı­na ma­ruz kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye’nin eko­no­mi­si­ne, üre­ti­mi­ne, emek ve alın te­riy­le el­de edil­miş bi­ri­kim­le­ri­ne yö­ne­lik bu sal­dı­rı­lar; ah­lak, hu­kuk, de­mok­ra­si dı­şı­dır, gay­ri meş­ru­dur.” de­di. 
“Sağ­lık-Sen ola­rak her ne olur­sa ol­sun, dev­le­ti­mi­zin al­dı­ğı ka­rar­la­rın ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı, kü­re­sel ser­ma­ye­nin bas­kı­la­rı­na bo­yun eğ­me­ye­ce­ğiz. Biz­ler eme­ği­mi­zi, alın te­ri­mi­zi in­sa­nı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­nan, mil­le­ti­mi­zin sağ­lı­ğı ve esen­li­ği için 7/24 ül­ke için nö­bet tu­tan sağ­lık ve sos­yal hiz­met ça­lı­şan­la­rı ola­rak bu kir­li sa­va­şı la­net­li­yo­ruz” di­yen Sa­at­cı, ça­lış­kan, fe­dakâr, va­tan­se­ver sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ola­rak tam ba­ğım­sız bir Tür­ki­ye için yük­sek ide­al­le­rin pe­şin­de koş­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü:
“Ül­ke­mi­zin 2023, 2053, 2071 he­def­le­ri­ni eme­ği­miz­le, alın te­ri­miz­le ve bü­tün var­lı­ğı­mız­la des­tek­le­ye­ce­ğiz. Sağ­lık­ta Ye­ni Tür­ki­ye’nin li­der­lik po­tan­si­ye­li­ne yü­rek­ten ina­nı­yo­ruz. Bu bağ­lam­da ken­di ça­lış­ma ala­nı­mız­da Tür­ki­ye’yi mil­li üre­tim, mil­li tek­no­lo­ji, mil­li eko­no­mi he­def­le­ri­ne ulaş­tır­mak için da­ha faz­la gay­ret gös­te­re­cek, da­ha faz­la alın te­ri dö­ke­ce­ğiz.

Tür­ki­ye’nin mü­ca­de­le­si sa­de­ce Mi­sak-ı Mil­li sı­nır­la­rı içi­ne sı­ğan bir is­tik­lal mü­ca­de­le­si de­ğil, in­san­lı­ğı esa­ret­ten kur­ta­ra­cak bir is­tik­bal mü­ca­de­le­si­dir. Tür­ki­ye, em­per­ya­list zul­me kar­şı dün­ya maz­lum­la­rın umu­du­dur. Kü­re­sel sö­mü­rü dü­ze­ni­nin ölüm ku­san ka­ran­lı­ğı­nı yır­ta­cak ada­let, hu­zur ve ba­rış me­de­ni­ye­ti­nin tem­sil­ci­si­dir. Şan­lı ta­ri­hi­miz­den ve me­de­ni­ye­ti­miz­den al­dı­ğı­mız il­ham­la, mil­let ola­rak, kü­re­sel ba­rı­şa, ada­le­te, in­sa­ni de­ğer­le­re so­nu­na ka­dar bağ­lı ka­la­ca­ğız. Ge­rek­ti­ğin­de bu uğur­da kü­re­sel şer odak­la­rı­na kar­şı bü­tün var­lı­ğı­mız­la sa­vaş­mak­tan da ge­ri dur­ma­ya­ca­ğız. Mil­le­ti­miz­le bir­lik­te, gü­zel ya­rın­lar için her tür­lü mü­ca­de­le­ye ve fe­dakârlı­ğa ha­zı­rız. 28 Şu­bat­tan 15 Tem­muz’a ka­dar tür­lü dar­be gi­ri­şim­le­ri, iha­net se­nar­yo­la­rı­nın üs­te­sin­den gel­dik. Da­ha da güç­len­dik, da­ha da ke­net­len­dik. Bu­gün de em­per­ya­liz­min oyu­nu­nu bo­şa çı­kar­mak için da­ha güç­lü­yüz, da­ha ka­rar­lı­yız. Sağ­lık-Sen ola­rak; Mil­li eko­no­mi­nin ‘yer­li üre­tim, ye­rin­de tü­ke­tim’ an­la­yı­şı ile güç­le­ne­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz.

Ye­ni Tür­ki­ye’de sağ­lık, mil­li eko­no­mi­nin lo­ko­mo­tif sek­tör­le­rin­den bi­ri ola­cak, tıb­bi ci­haz­da, ilaç­ta, aşı­da, bü­yük ve güç­lü Tür­ki­ye’ye ya­kı­şan yer­li­leş­me ve ye­rel­leş­me, he­def­le­ri­miz var. Özel­lik­le sağ­lık tu­riz­min­de dün­ya li­der­li­ği he­de­fi­miz­dir. Bu he­def­ler ger­çek­leş­ti­ğin­de dün­ya­ya sağ­lık hiz­me­ti, sağ­lık tek­no­lo­ji­si, sağ­lık bil­gi­si ih­raç eden li­der ül­ke ola­ca­ğız. Sağ­lık ve sos­yal hiz­met ça­lı­şan­la­rı ola­rak bu mil­li he­def­le­rin hem sa­hi­bi, hem ha­mi­si­yiz. Ül­ke­mi­ze yö­ne­lik eko­no­mik te­rö­re kar­şı sağ­lı­ğın viz­yo­nu­nu bü­tün ru­hu­muz­la sa­hip­le­ne­ce­ğiz. İna­nı­yo­ruz ki, Tür­ki­ye’ye eko­no­mik sa­vaş ilan eden­ler; ka­ya gi­bi sağ­lam mil­li bir­li­ği­miz­den toz bi­le ko­pa­ra­ma­ya­cak­lar.
Mil­le­ti­miz, 15 Tem­muz’da ve 24 Ha­zi­ran’da ol­du­ğu gi­bi ül­ke­si­ne sa­hip çı­ka­cak. Bu ül­ke­yi do­lar kur­la­rıy­la oy­na­ya­rak di­ze ge­tir­me­ye ça­lı­şan ka­pi­ta­list ABD’ye inat ül­ke­nin ge­le­ce­ği için do­la­rı­mı­zı, al­tı­nı­mı­zı boz­du­ra­rak dev­le­ti­mi­ze so­nu­na ka­dar ver­mek zo­run­da­yız. Sağ­lık ve sos­yal hiz­met ça­lı­şan­la­rı ola­rak her za­man dik du­ruş ser­gi­le­di­ği­miz gi­bi bu gün de dik du­ruş ser­gi­le­ye­ce­ği­mi­zi ve bu ül­ke­yi ha­in­le­re tes­lim et­me­ye­ce­ği­mi­zi bu­ra­dan tüm dün­ya­ya du­yu­ru­yo­ruz.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER