Sağlıkçılar da yıpranma payı istiyor

Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be­si Ba­sın ve İle­ti­şim­den So­rum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­cı Nu­ri Laf­cı, Tor­ba Ya­sa­da yer alan yıp­ran­ma pa­yı­nın sağ­lık hiz­met­le­rin­de ça­lı­şan bü­tün kad­ro­la­rı kap­sa­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Sağlıkçılar da yıpranma payı istiyor

Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be­si Ba­sın ve İle­ti­şim­den So­rum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­cı Nu­ri Laf­cı, Tor­ba Ya­sa­da yer alan yıp­ran­ma pa­yı­nın sağ­lık hiz­met­le­rin­de ça­lı­şan bü­tün kad­ro­la­rı kap­sa­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Di­ğer ça­lış­ma or­tam­la­rı­na gö­re sağ­lık iş­yer­le­rin­de şid­de­te uğ­ra­ma ris­ki­nin 16 kat faz­la ol­du­ğu­nu be­lir­ten Laf­cı, "Ha­ya­tı­nı or­ta­ya ko­ya­rak, her tür­lü ris­ki gö­ze ala­rak sağ­lık hiz­met­le­ri­ni bu­gün­le­re ta­şı­yan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mız, ken­di ge­le­cek­le­ri­ni il­gi­len­di­ren dü­zen­le­me­ler­de hak­lı ola­rak, adil dav­ra­nıl­ma­sı­nı bek­le­mek­te­dir. Mev­zu­atı­mız­da iş­ye­ri teh­li­ke sı­nıf­la­rı için­de sağ­lık hiz­met­le­ri­nin bü­yük bir kıs­mı çok teh­li­ke­li risk sı­nı­fın­da yer al­mak­ta, bu risk­ler fi­zik­sel, bi­yo­lo­jik, kim­ya­sal ve rad­yo­lo­jik risk­ler şek­lin­de ta­nım­lan­mak­ta­dır.


Öte yan­dan gün­cel bi­lim­sel araş­tır­ma­la­rı­mız, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın in­sa­nüs­tü ça­lış­ma ko­şul­la­rı­na bağ­lı ola­rak; duy­gu­sal tü­ken­me ve du­yar­sız­laş­ma bo­yu­tu açı­sın­dan or­ta dü­ze­ye, ki­şi­sel ba­şa­rı bo­yu­tu açı­sın­dan yük­sek dü­zey­de tü­ken­miş­lik ya­şa­dık­la­rı­nı or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Di­ğer ça­lış­ma or­tam­la­rı­na gö­re sağ­lık iş­ye­rin­de şid­de­te uğ­ra­ma ris­ki ise 16 kat faz­la­dır. Hal böy­le iken, yıp­ran­ma pa­yı gi­bi son de­re­ce hak­lı bir ta­le­bin sa­ha­nın ger­çek­le­ri­ni kar­şı­la­yan bir hak­ka­ni­yet­le ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si de­ğiş­mez ön­ce­li­ği­miz ol­ma­ya de­vam ede­cek­tir. Sağ­lık hiz­me­ti ta­şı­dı­ğı risk­ler de da­hil bü­tün bo­yut­la­rıy­la bir ekip işi­dir. Bu ne­den­le yıp­ran­ma pa­yı, ek öde­me ta­van oran­la­rı, emek­li­lik dü­zen­le­me­le­ri gi­bi, sağ­lık hiz­me­ti için ter akı­tan bü­tün sağ­lık kad­ro­la­rı­nı il­gi­len­di­ren dü­zen­le­me­ler, ay­rış­tı­ran de­ğil, bir­leş­ti­ren ol­ma­lı­dır. Ekip ru­hu­nu güç­len­dir­me­yi ve sis­te­me gü­ve­ni ar­tır­ma­yı esas al­ma­lı­dır. 
 

‘YE­Nİ DÖ­NE­MİN FAR­KI­NI OR­TA­YA KO­YUN’
Sa­yın Baş­ka­nı­mız Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, 2014 yı­lın­da Baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de ka­tıl­dı­ğı Sağ­lık-Sen bu­luş­ma­mız­da bu hak­ka­ni­ye­ti gö­ze­te­rek, tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na 5 yı­la 1 yıl yıp­ran­ma pa­yı sö­zü ver­miş­tir. 4 yı­lı aş­kın sü­re­dir han­tal bir bü­rok­ra­tik an­la­yış­la en­gel olu­nan yıp­ran­ma pa­yı hak­kı­nın Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi­nin ilk tor­ba ka­nu­nu için­de yer alı­yor ol­ma­sı, ye­ni dö­ne­min far­kı­nı or­ta­ya koy­ma­sı açı­sın­dan son de­re­ce olum­lu­dur. Bir Sağ­lık-Sen ka­za­nı­mı ola­rak sağ­lık ça­lı­şan­la­rı için yıp­ran­ma pa­yı­nın ha­ya­ta ge­çe­cek ol­ma­sı, sen­di­ka­cı­lık ta­ri­hi açı­sın­dan da ez­ber­le­rin bo­zul­ma­sı açı­sın­dan da bü­yük bir ba­şa­rı­dır. Ye­ni Tür­ki­ye’nin he­def­le­ri­ne inan­cı­mız ve bağ­lı­ğı­mız­dan al­dı­ğı­mız güç­le, tem­sil et­mek­ten onur duy­du­ğu­muz sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın hak­la­rı­nı ko­ru­mak ve ge­liş­tir­mek için et­kin şe­kil­de mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz.


Bu amaç­la yıp­ran­ma pa­yı ko­nu­sun­da­ki ni­hai he­de­fi­miz, yıp­ran­ma pa­yı­nın sağ­lık hiz­met­le­rin­de ça­lı­şan bü­tün kad­ro­lar­da­ki ka­mu gö­rev­li­le­ri­ni kap­sa­ma­sı, yıp­ran­ma pa­yı­nın ge­ri­ye dö­nük ola­rak he­sap­lan­ma­sı ve da­ha ön­ce Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan sö­zü­nü al­dı­ğı­mız şek­liy­le 5 yı­la 1 yıl şek­lin­de dü­zen­le­me­nin ha­ya­ta geç­me­si ola­cak­tır. Özel­lik­le önü­müz­de­ki sü­reç­te po­li­ti­ka be­lir­le­yi­ci­le­re, ka­nun ko­yu­cu­la­ra, uy­gu­la­yı­cı­la­ra; kı­sa­ca­sı tüm il­gi­li ta­raf­la­ra ra­por­la­rı­mız, ça­lış­ma­la­rı­mız, ma­li­yet ana­liz­le­ri­miz ve al­ter­na­tif öne­ri­le­ri­miz­le bir­lik­te be­lirt­ti­ği­miz şe­kil­de kat­kı­lar sun­ma­ya de­vam ede­rek yıp­ran­ma pa­yı­nın da­ha da kap­sa­yı­cı şe­kil­de ile­ri bir aşa­ma­ya gö­tü­rül­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız. Şim­di­lik son söz ola­rak tek­rar et­mek ge­re­kir­se baş­ka­la­rı­nın ha­yal bi­le ede­me­di­ği, gün­de­me ge­tir­me­di­ği ve hat­ta gün­de­me gel­di­ği an­dan iti­ba­ren “çık­maz, çık­ma­ya­cak, gö­re­cek­si­niz” şek­lin­de olum­suz pro­pa­gan­da­lar­la bal­ta­la­mak is­te­di­ği ‘yıp­ran­ma pa­yı’ hak­kı­nın el­de edi­li­yor ol­ma­sı sen­di­ka­cı­lık açı­sın­dan ta­ri­hi  bir ka­za­nım­dır.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER