‘Sağlıkçıların emekli maaşları artırılmalı’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın emek­li­lik ma­aş­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

‘Sağlıkçıların emekli maaşları artırılmalı’

Yıp­ran­ma Pa­yı ile il­gi­li açık­la­ma ya­pan Sa­at­cı, “7 gün 24 sa­at hiz­met ve­ren ve yüz­de 60'ın­dan faz­la­sı ka­dın­lar­dan olu­şan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın, mes­lek­le­ri­ni ic­ra eder­ken tıp­kı po­lis­ler, it­fa­iye­ci­ler ve ga­ze­te­ci­ler gi­bi yıp­ran­mak­ta­dır. Sağ­lık bir ekip işi­dir. Bu eki­bin bü­tün me­ka­niz­ma­la­rı yıp­ran­ma pa­yın­dan ya­rar­lan­mak zo­run­da­dır. Eğer fay­da­lan­dır­mı­yor­sa­nız 5510 sa­yı­lı ka­nu­nun özü­nü bil­mi­yor­su­nuz de­mek­tir. Çün­kü bu ka­nu­nun ta­nı­mı ya­pı­lır­ken sağ­lık ça­lış­ma alan­la­rı çok teh­li­ke­li alan­lar şek­lin­de ta­nım­lan­mış. İn­san fak­tö­rü­nü bir ke­na­ra ko­ya­rak un­van fak­tö­rü üze­rin­den gi­de­rek bir ay­rım ya­pıl­ma­sı in­san hak­la­rı­na ay­kı­rı­dır. Onun için bu kap­sa­mın­da mut­la­ka ge­niş­le­til­me­si ge­rek­mek­te­dir.” de­di.
Yıp­ran­ma pa­yı­nın de­tay­la­rıy­la bir­lik­te tar­tı­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Sa­at­cı, "Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı 4 se­ne yıp­ran­ma pa­yı­nı bek­le­miş ve hak­ka­ni­yet­li bir şe­kil­de çık­ma­sı için bek­le­me­ye de ra­zı ol­muş­lar­dır. Yıp­ran­ma pa­yı­nın ge­ri­ye dö­nük ol­ma­sı­na Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı  kar­şı çık­mak­ta­dır. 24 Ha­zi­ran son­ra­sı ye­ni bir Tür­ki­ye’ye uyan­dık, bu dö­nem­de ar­tık bü­rok­ra­tik oli­gar­şi ola­ma­ma­sı la­zım. Si­ya­si ira­de­nin hâki­mi­ye­ti da­ha ön­de ol­ma­sı la­zım. Bu gün yıp­ran­ma pa­yı ge­ri­ye dö­nük iş­le­me­ye­ce­ğiy­le ala­ka­lı bir du­rum söz ko­nu­su. 2002 yı­lın­dan son­ra has­ta­ne­ler ye­ni­len­di ve da­ha ni­te­lik­li ha­le ge­ti­ril­di. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın da hiz­met sun­du­ğu alan­lar ka­li­te­li ha­le gel­di. Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı 2002’den ön­ce­ki kö­tü or­tam­lar­da sağ­lık hiz­me­ti ver­di­ler, bu dö­nem­den ön­ce ça­lı­şan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mız uzay­dan gel­me­di. Yıp­ran­ma pa­yı ve­ri­li­yor­sa mut­la­ka geç­mi­şe dö­nük ola­rak tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ve­ril­me­si ge­re­kir. 2016 yı­lın­da ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le bir­lik­te mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve ga­ze­te­ci­le­rin yıp­ran­ma pa­yı 2008 yı­lın­dan iti­ba­ren ge­çer­li ol­mak kay­dıy­la ve­ril­di. Bu ka­rar bi­zim için bir em­sal­dir, yıp­ran­ma pa­yı ta­ma­mı geç­mi­şe dö­nük ve­ril­me­li. Hiç ol­maz­sa 2008 yı­lın­dan iti­ba­ren ya­pıl­ma­lı, bu da ol­maz der­ler­se Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın söz ver­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren ve­ril­me­si­ni ta­lep edi­yo­ruz.”  di­ye ko­nuş­tu.
Sa­at­cı, he­kim­le­rin emek­li ma­aş­la­rı­na ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­yi önem­se­dik­le­ri­ni de be­lir­te­rek, açık­la­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü: “Sa­de­ce he­kim­le­rin de­ğil, bü­tün sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın emek­li ma­aşı dü­şük­tür. Bü­tün sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın emek­li ma­aş­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Bu­nun için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler­den bi­ri­nin de ek öde­me­le­rin emek­li­li­ğe yan­sı­tıl­ma­sı­dır. 3600 Ek gös­ter­ge­nin, bü­tün sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ve­ril­me­si­nin de emek­li ma­aş­la­rı­nın ar­tı­şı­na et­ki ede­cek­tir. Tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın emek­li ma­aş­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ta­lep­le­rin ta­kip­çi­si­yiz. Kan­ser cer­ra­hi­si ve or­gan nak­li gi­bi özel­lik­li tıb­bi hiz­met­ler ve­ren he­kim­le­rin dö­ner ser­ma­ye kat­kı pay­la­rı­nın ta­van­la­rın­da yük­selt­me­ye gi­di­le­cek ol­ma­sı da mem­nu­ni­yet ve­ri­ci­dir. An­cak, bu­ra­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus, bu ar­tış için ge­rek­li kay­na­ğın dö­ner ser­ma­ye ge­lir­le­rin­den olu­şan ha­vuz ye­ri­ne dı­şa­rı­dan bir süb­van­si­yon­la des­tek­len­me­si ol­ma­lı­dır. 3600 ek gös­ter­ge­nin  bir an ön­ce ha­ya­ta geç­me­si, sağ­lık­ta ek is­tih­dam­lar ya­pı­la­rak ça­lı­şan­la­rın yü­kü­nün azal­tıl­ma­sı, ek öde­me­le­rin emek­li­li­ğe yan­sı­tı­la­rak emek­li­lik­te ya­şa­nan dü­şük ma­aş mağ­du­ri­ye­ti­nin gi­de­ril­me­si, 2014 yı­lı son­ra­sın­da ön li­sans me­zu­nu olan­la­rın da li­sans ta­mam­la­ma hak­kın­dan fay­da­lan­ma­sı ve tüm söz­leş­me­li­le­rin kad­ro­ya alın­ma­sı ge­re­kir." (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER