Şahin’den sürücülere uyarı

Ço­rum Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Tah­sin Şa­hin, 9 gün­lük Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­lin­de tra­fi­ğin yo­ğun­la­şa­ca­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, “Dik­kat­li araç kul­la­na­lım, Kur­ban Bay­ra­mı'nda tra­fi­ğe kur­ban ol­ma­ya­lım.” de­di. 

Şahin’den sürücülere uyarı

Baş­kan Şa­hin, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, bay­ram için mem­le­ket­le­ri­ne ve­ya ta­ti­le gi­den sü­rü­cü­le­ri, si­nir­le­ri­ne ha­kim ol­ma­ya, hız­dan ve ha­ta­lı sol­la­ma­dan uzak dur­ma­ya, tra­fik ku­ral­la­rı­na uy­ma­ya ça­ğır­dı. Kur­ban Bay­ra­mı'na çok kı­sa bir sü­re kal­dı­ğı­nı ifa­de eden Tah­sin Şa­hin, uzun yo­la çı­ka­cak sü­rü­cü­le­re uya­rı­lar­da bu­lun­du. Yol­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken uy­gu­la­ma­lar­dan bah­se­den Şa­hin, uy­ku­suz, yor­gun ve al­kol­lü araç kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di.
Sü­rü­cü­le­rin ken­di­le­ri­ni ve di­ğer sü­rü­cü­le­ri teh­li­ke­ye so­ka­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Tah­sin Şa­hin, “Ül­ke­miz­de tra­fik ka­za­la­rı­nın en yo­ğun ol­du­ğu yaz ay­la­rı ve bay­ram ta­til­le­ri­dir. Cu­mar­te­si gü­nün­den iti­ba­ren 9 gün­lük kur­ban bay­ram ta­ti­li­ne gir­miş ola­ca­ğız. Ta­ti­le gi­de­cek olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nı ter­cih et­me­le­ri­ni ken­di araç­la­rı ile gi­de­cek­ler­se araç­la­rı­nın ba­kı­mı­nı mut­la­ka yap­tır­ma­lı­dır­lar. Bay­ram ta­til­le­rin­de ka­ra­yol­la­rı­mı­zın yo­ğun­lu­ğu göz önü­ne alı­na­rak aşa­ğı­da­ki ba­zı hu­sus­la­rın dik­ka­te alın­ma­sı ge­rek­mek­te­dir." de­di.

‘UY­KU­SUZ VE YOR­GUN ARAÇ KUL­LA­NIL­MA­MA­LI’
Şa­hin, sü­rü­cü­le­rin tra­fik ku­ral­la­rı­na har­fi­yen uy­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de ede­rek şun­la­rı söy­le­di:
"Uy­ku­suz, yor­gun ve al­kol­lü araç kul­lan­ma­yı­nız. Uzun yol­da her 2 sa­at­te bir mo­la ve­re­rek eli­ni­zi ve yü­zü­nü­zü yı­ka­yı­nız. Hız li­mit­le­ri­ne uyu­nuz aşı­rı hız ve ha­ta­lı sol­la­ma yap­ma­yı­nız. Can gü­ven­li­ği­niz için ya­sal hız li­mit­le­ri­ni aş­ma­yı­nız. Tra­fik ma­gan­da­la­rı­na dik­kat edi­niz, ma­kas atan­lar, tra­fi­ği teh­li­ke­ye so­kan­la­ra ve mo­to­sik­let sü­rü­cü­le­ri­ne dik­kat edi­niz. Kır­mı­zı ışık ih­la­li as­la yap­ma­yı­nız. Em­ni­yet ke­me­ri­ni­zi mut­la­ka ta­kı­nız.

 

‘TRA­FİK TE­RÖ­RÜ­NE HEP BİR­LİK­TE DUR DE­ME­Lİ­YİZ’
Araç kul­la­nır­ken te­le­fon­la as­la gö­rüş­me yap­ma­yı­nız. Ta­kip me­sa­fe­si­ni ko­ru­yu­nuz. Zin­cir­le­me ka­za­la­rın ço­ğu ya­kın ta­kip­ten mey­da­na gel­mek­te­dir. Ya­ya ge­çit­le­rin­de hı­zı­nı­zı azal­ta­rak ya­ya­la­rın geç­me­si­ne mü­sa­ade edi­niz. Ya­ya va­tan­daş­la­rı­mız da ya­ya ge­çit­le­rin­den geç­me­li ve kal­dı­rım­dan yü­rü­me­li­dir­ler. Va­li­li­ği­miz, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­müz, tra­fik ile il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar bay­ram ta­ti­li ne­de­ni ile uya­rı­lar yap­mak­ta­dır ve de­ne­tim­le­ri­ni ar­tır­mak­ta­dır. Gi­de­ce­ği­niz ye­re bir an ön­ce git­me­yi de­ğil, uya­rı­la­ra ve tra­fik ku­ral­la­rı­na uya­rak sağ­lık­lı bir şe­kil­de git­me­ye ça­lı­şı­nız. Tra­fik ku­ral­la­rı­na uya­rak tra­fik te­rö­rü­ne dur de­me­li­yiz. Kur­ban bay­ra­mın­da in­san­la­rı­mı­zı tra­fik te­rö­rü­ne kur­ban et­me­ye­lim."

 

‘ÇOK DİK­KAT­Lİ VE TED­BİR­Lİ OL­MA­MIZ GE­RE­Kİ­YOR’
Sü­rü­cü­le­ri tra­fik ku­ral­la­rı­na uya­rak dik­kat­li ve ted­bir­li araç kul­lan­ma­ya ça­ğı­ran Ço­rum Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Tah­sin Şa­hin, "Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de özel­lik­le yo­la çı­ka­cak olan tüm sü­rü­cü­le­ri­miz araç­la­rı­nın ge­nel ba­kı­mı­nı yap­ma­lı. Las­tik­le­rin ba­kı­mı ve far ayar­la­rı ke­sin­lik­le ih­mal edil­me­me­li. Araç las­tik­le­ri gü­ven­li bir sü­rüş için can si­mi­di­dir. Uy­gun ve doğ­ru ol­ma­yan las­tik ka­za se­be­bi­dir. Sü­rü­cü­ler, sı­cak ha­va­nın olum­suz şart­la­rı­nı göz önün­de bu­lun­dur­ma­lı. Uy­ku­suz ve yor­gun araç kul­lan­ma­ma­lı. Sü­rü­cü ve yol­cu­lar em­ni­yet ke­me­ri­ni tak­ma­lı, em­ni­yet ke­me­ri kul­lan­ma­nın tra­fik ka­za­la­rın­da­ki ölüm­ler­de yüz­de 45, ağır ya­ra­lan­ma­lar­da ise yüz­de 50 ora­nın­da azal­ma sağ­la­dı­ğı unu­tul­ma­ma­lı­dır. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ve­ri­le­ri­ne gö­re; ölüm­le so­nuç­la­nan her 3 ka­za­dan bi­ri­nin aşı­rı hız­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı sü­rü­cü­le­ri­miz bil­me­li­dir. Araç sü­rü­cü­le­ri yük­sek hız li­mi­ti­nin gör­me ve al­gı­la­ma ye­te­ne­ği­ni olum­suz et­ki­le­di­ği­ni, ay­rı­ca hız­lı li­mi­ti­ni aşa­rak ka­za ya­pan araç­lar­da ya­ra­lan­ma ve ölüm ris­ki­nin çok yük­sek ol­du­ğu­nu bil­me­li­dir. Sü­rü­cü­le­ri­miz araç kul­la­nır­ken ke­sin­lik­le cep te­le­fo­nu ile ko­nuş­ma­ma­lı. Ge­nel tra­fik ku­ral­la­rı­na uyul­ma­lı ve hız sı­nır­la­rı­na ria­yet edil­me­li. Sü­rü­cü­le­ri­miz tra­fik­te bir bir­le­ri­ne kar­şı sev­gi ve say­gı ku­rul­la­rı içe­ri­sin­de ha­re­ket edip, sa­bır­lı bir şe­kil­de araç kul­la­nır­lar­sa ka­za­lar bü­yük öl­çü­de aza­la­cak­tır" şek­lin­de ko­nuş­tu.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER