Salihli Kaymakamı Levent Kılıç’tan nezaket ziyareti

Çor­lu Kay­ma­kam­lı­ğı'ndan Sa­lih­li Kay­ma­kam­lı­ğı'na ata­nan hem­şeh­ri­miz Le­vent Kı­lıç, ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti.

Salihli Kaymakamı Levent Kılıç’tan nezaket ziyareti


Çor­lu Kay­ma­kam­lı­ğı'ndan Sa­lih­li Kay­ma­kam­lı­ğı'na ata­nan hem­şeh­ri­miz Le­vent Kı­lıç, ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti.
Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni­miz Erol Taş­kan'la soh­bet eden Ço­rum­lu Le­vent Kı­lıç, ba­şa­rı­lı yö­ne­ti­ci­li­ği­nin ya­nı sı­ra, gö­rev yap­tı­ğı yer­ler­de in­san­la­rın gön­lü­nü ka­zan­ma­sıy­la ta­nı­nı­yor. 

Özel­lik­le en­gel­li­lik baş­ta ol­mak üze­re, sa­yı­sız top­lum­sal pro­je­le­re im­za atan hem­şeh­ri­miz Le­vent Kı­lıç, Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni­miz Erol Taş­kan'a en­gel­li­lik ko­nu­sun­da ya­pı­la­cak her tür­lü pro­je ve ça­lış­ma­ya des­tek ol­ma sö­zü ver­di. 
Çor­lu'ya ve­da­sı yo­ğun bir ka­tı­lım ve özel uğur­la­ma tö­re­niy­le ger­çek­le­şen hem­şeh­ri­miz Le­vent Kı­lıç'ı ye­ni gö­rev ye­ri ne­de­niy­le teb­rik eden Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni­miz Erol Taş­kan, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti­ni di­le ge­tir­di.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 20:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER