Selim Kozan Dünya ikincisi

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un mil­li gü­reş­çi­si Se­lim Ko­zan Üni­ver­si­te­ler Dün­ya Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda fi­nal­de kay­be­de­rek ikin­ci ol­du ve gü­müş ma­dal­ya ka­zan­dı.

Selim Kozan Dünya ikincisi

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un mil­li gü­reş­çi­si Se­lim Ko­zan Üni­ver­si­te­ler Dün­ya Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda fi­nal­de kay­be­de­rek ikin­ci ol­du ve gü­müş ma­dal­ya ka­zan­dı.

2 Ey­lül pa­zar gü­nü baş­la­yan ve 10 Ey­lül pa­zar­te­si gü­nü so­na ere­cek olan Üni­ver­si­te­ler Dün­ya Gü­reş Şaş­mi­yo­na­sı Bre­zil­ya’nın Go­ia­nia ken­tin­de de­vam edi­yor. 54 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­yen Bur­dur Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­si Se­lim Ko­zan ilk tur­da Mek­si­ka­lı ikin­ci tur­da Po­lon­ya’lı ra­ki­bi­ni ye­ne­rek çey­rek fi­na­le yük­sel­di. Çey­rek fi­nal­de ev sa­hi­bi Bre­zil­ya’lı ra­ki­bi­ni ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­se­len Ko­zan bu tur­da da Ka­na­da’lı ra­ki­bi­ni ye­ne­rek fi­na­le yük­sel­me­yi ba­şar­dı. Fi­nal ma­çın­da Ja­pon ra­ki­bi ile kar­şı­la­şan Se­lim Ko­zan ma­çı 10-2 kay­be­de­rek ikin­ci ol­du ve gü­müş ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

Se­lim Ko­zan bu yıl ya­şa­dı­ğı sa­kat­lık­lar ne­de­ni ile faz­la ça­lış­ma im­ka­nı bu­la­ma­dı. Mil­li gü­reş­çi Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda to­pu­ğun­dan sa­kat­lan­dı­ğı için bu yıl için­de mü­sa­ba­ka­la­ra çık­mak­ta zor­lan­dı. Fi­zik te­da­vi­si olan ve an­tren­man­lar­da min­de­re çık­ma­dan sa­de­ce kuv­vet ça­lı­şa­rak ha­zır­lan­dı­ğı Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda ikin­ci ola­rak bu yıl­ki en ba­şa­rı­lı de­re­ce­si­ni el­de et­ti.

Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda ser­best stil­de Se­lim Ko­zan’ın ikin­ci­li­ği­nin ya­rı­ın­da mil­li ta­kım gü­reş­çi­le­rin­den Mu­ham­met Ak­de­niz, Os­man Gö­çen ve Mus­ta­fa Ses­siz bi­rin­ci ola­rak al­tın ma­dal­ya ka­za­nır­ken Mu­ham­met Lüt­fi ve Hay­dar Ya­vuz ise üç beş ma­çı ya­pa­cak­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER