Sezgin’den SMMMO’ya ziyaret

Ço­rum Ver­gi Da­ire­si Mü­dü­rü İs­ra­fil Sez­gin, SMMMO yö­ne­ti­mi­ni zi­ya­ret et­ti. 

Sezgin’den SMMMO’ya ziyaret

Ço­rum Ver­gi Da­ire­si Mü­dü­rü İs­ra­fil Sez­gin, SMMMO yö­ne­ti­mi­ni zi­ya­ret et­ti.

Be­ra­be­rin­de Mü­dür Yar­dım­cı­la­rı Hi­lal Pu­lat­kan ve Fa­tih Er­san ile Ser­best Mu­ha­se­be­ci ve Ma­li Mü­şa­vir­ler Oda­sı’nı zi­ya­ret eden İs­ra­fil Sez­gin, SMMMO Baş­ka­nı Ali Can Do­ğan ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­riy­le gö­rüş­tü. 
Gö­rüş­me­de, gün­de­me iliş­kin ko­nu­lar is­ti­şa­re edil­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER