SGK müdürleri Amasya’da toplandı

Or­ta Ka­ra­de­niz Böl­ge­si Sos­yal Gü­ven­lik İl Mü­dür­lük­le­ri Ko­or­di­nas­yon Top­lan­tı­sı Amas­ya’da ya­pıl­dı. 

SGK müdürleri Amasya’da toplandı

Or­ta Ka­ra­de­niz Böl­ge­si Sos­yal Gü­ven­lik İl Mü­dür­lük­le­ri Ko­or­di­nas­yon Top­lan­tı­sı Amas­ya’da ya­pıl­dı. 

Top­lan­tı­ya Amas­ya, Sam­sun, Ço­rum, Si­nop ve Or­du il­le­ri­nin mü­dür­le­ri ka­tıl­dı. 43.sü ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da Amas­ya İl Mü­dü­rü Nur­can Yurt Şe­nel, Sam­sun İl Mü­dü­rü Ünal Ka­ya, Or­du İl Mü­dü­rü Meh­met Ya­şar Gü­nay, Si­nop İl Mü­dü­rü Za­fer Ali Ürk­mez ile Ço­rum İl Mü­dür Yar­dım­cı­sı En­ver Yıl­dız sos­yal gü­ven­lik hiz­met­le­ri­ni da­ha ile­ri se­vi­ye­le­re ta­şı­yıp mü­dür­lük­ler ara­sın­da ko­or­di­ne­yi ve uy­gu­la­ma­da bir­lik­te­li­ği sağ­la­mak ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da ön­ce­ki top­lan­tı­da alı­nan ka­rar­lar­la tes­pit edi­len so­run­la­rın so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di­ler. 

 Mev­zu­at kap­sa­mın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ko­nu­lar, ku­rum­sal prog­ram­la­ra iliş­kin ye­ni ta­lep­ler ve 2018 yı­lı per­for­mans he­def­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ril­me du­rum­la­rı­nın ele alın­dı­ğı top­lan­tı­da, yü­rü­tü­len iş­lem­ler­de­ki uy­gu­la­ma­lar da gö­rü­şül­dü.

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER