Şoförler Odası’ndan Vali Çiftçi’ye ziyaret

Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Tah­sin Şa­hin, Oda Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile bir­lik­te Va­li Mus­ta­fa Çift­çi'ye ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Şoförler Odası’ndan  Vali Çiftçi’ye ziyaret

Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Tah­sin Şa­hin, Oda Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile bir­lik­te Va­li Mus­ta­fa Çift­çi'ye ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
Va­li Mus­ta­fa Çift­çi Ço­rum'a gel­mek­ten do­la­yı mem­nun ol­du­ğu­nu ifa­de eder­ken; ''Gö­rev yap­tı­ğı­mız sü­re içe­ri­sin­de Ço­rum'a gü­zel eser­ler ka­zan­dır­mak is­ti­yo­ruz.” de­di. 


Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Tah­sin Şa­hin ise Va­li Mus­ta­fa Çift­çi'ye ye­ni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di. Şa­hin; ''Sa­yın Va­li­miz Mus­ta­fa Çift­çi'ye ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­duk. Şo­för ve Nak­li­ye­ci es­na­fı­mı­zın se­lam­la­rı­nı ge­tir­dik. Ço­rum'da ge­çi­re­ce­ği sü­reç­te Sa­yın Va­li­mi­ze ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz'' de­di. 

Va­li Mus­ta­fa Çift­çi, zi­ya­ret­ten do­la­yı Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı Baş­ka­nı Tah­sin Şa­hin ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na te­şek­kür et­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER