Sürücülere Ahilik leblebisi

Bu yıl 31.’si kut­la­nan Ahi­lik Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la ÇE­SOB ta­ra­fın­dan sü­rü­cü­le­re Ahi­lik Leb­le­bi­si ik­ram edil­di.

Sürücülere Ahilik leblebisi

Ço­rum-Sam­sun Ka­ra­yo­lu üze­rin­de se­ya­hat eden sü­rü­cü­ler, tra­fik po­li­si ekip­le­rin­ce te­ker te­ker dur­du­rul­du. Dur­du­ru­lan araç sü­rü­cü­le­ri­ne ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür, Tak­si­ci­ler, Mi­ni­büs­çü­ler ve Ser­vis­çi­ler Oda­sı Baş­ka­nı Meh­met Gay­ret­li, Kah­ve­ci­ler ve İn­ter­net­çi­ler Oda­sı Baş­ka­nı Ne­si­mi Öz­ku­bat ile Di­ki­ci­ler ve Kun­du­ra­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Ha­lil Gür­bü­zer ta­ra­fın­dan leb­le­bi he­di­ye edil­di.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, dur­du­ru­lan araç­la­rın şo­för­le­ri­ne Ahi­lik Leb­le­bi­si­nin ya­nı sı­ra tra­fik ku­ral­la­rı ile il­gi­li ta­nı­tı­cı bro­şür­ler de ve­ril­di. Leb­le­bi ik­ra­mın­da bu­lu­nu­lan sü­rü­cü­le­rin uy­gu­la­ma­dan mem­nun ol­duk­la­rı göz­le­nir­ken, ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür ise, tüm şo­för es­na­fı­nın Ahi­lik Haf­ta­sı'nı kut­la­dı ve ka­za­sız be­la­sız yol­cu­luk­lar te­men­ni et­ti. Gür ay­rı­ca Ahi­lik Haf­ta­sı'na ver­di­ği des­tek için Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e te­şek­kür et­ti.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER