TEGV yaz kursu sona erdi

Yaz dö­ne­mi­ni çe­şit­li et­kin­lik­ler­le ge­çi­ren TEGV Ço­rum Öğ­re­nim Bi­ri­mi, ge­le­nek­sel­le­şen ka­pa­nı­şı Han­cı­lar Res­ta­urant’ta yap­tı.

TEGV yaz kursu sona erdi

Yaz dö­ne­mi­ni çe­şit­li et­kin­lik­ler­le ge­çi­ren TEGV Ço­rum Öğ­re­nim Bi­ri­mi, ge­le­nek­sel­le­şen ka­pa­nı­şı Han­cı­lar Res­ta­urant’ta yap­tı.

65 ço­cu­ğa kah­val­tı ba­ğış­la­yan Han­cı­lar’dan son­ra hay­va­nat bah­çe­si­ni ge­zen ço­cuk­lar ve­da bu­ruk­lu­ğu­na ça­re ola­rak da park­ta eğ­len­di. Ve­da için TEGV Ço­rum Öğ­re­nim Bi­ri­mi’ne ge­çen ço­cuk­la­ra bir ve­li ta­ra­fın­dan don­dur­ma ik­ram edil­di. 

Bah­çe­de mü­zik­le dans eden ço­cuk­la­rın ar­tık tek bir amaç et­ra­fın­da eğ­le­ne­rek öğ­ren­me dav­ra­nı­şı­nı ka­zan­dık­la­rı­nı be­lir­ten TEGV Ço­rum Öğ­re­nim Bi­ri­mi Yö­ne­ti­ci­si Ser­pil Çe­tin, ye­ni dö­nem et­kin­lik­le­ri­nin Ekim 2018'de baş­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.     (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018, 10:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER