TOKİ, Çorum’da 354 konutun ihalesini gerçekleştirdi

Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) Baş­ka­nı Er­gün Tu­ran, yı­lın ilk ya­rı­sın­da 63 iha­le­de 20 bin 973 ko­nu­tun iha­le­si­ni ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, "Tem­muz ve ağus­tos ay­la­rın­da 11 iha­le­de top­lam 2 bin 241 ko­nu­tun iha­le­si­ni ya­pa­ca­ğız. Böy­le­lik­le 23 bin 214 ko­nu­tun iha­le­si­ni yap­mış ola­ca­ğız." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

TOKİ, Çorum’da 354 konutun  ihalesini gerçekleştirdi

Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) Baş­ka­nı Er­gün Tu­ran, yı­lın ilk ya­rı­sın­da 63 iha­le­de 20 bin 973 ko­nu­tun iha­le­si­ni ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, "Tem­muz ve ağus­tos ay­la­rın­da 11 iha­le­de top­lam 2 bin 241 ko­nu­tun iha­le­si­ni ya­pa­ca­ğız. Böy­le­lik­le 23 bin 214 ko­nu­tun iha­le­si­ni yap­mış ola­ca­ğız." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Tu­ran, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, TO­Kİ'nin, 81 il­de 600'ü aş­kın şan­ti­ye­de sos­yal ya­şam pro­je­si ile dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rı ko­nut sa­hi­bi yap­ma­ya de­vam et­ti­ği­ni bil­dir­di.
Pi­ya­sa ko­şul­la­rın­da ev sa­hi­bi ol­ma­sı güç olan dar ve or­ta ge­lir­li va­tan­daş­lar için yıl­lar­dır dost eli yak­la­şı­mıy­la hiz­met­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni vur­gu­la­yan Er­gün, yı­lın ilk ya­rı­sın­da 63 iha­le­de 20 bin 973 ko­nu­tun iha­le­si­ni ger­çek­leş­tir­dik­le­ri bil­gi­si­ni ver­di.


Tem­muz ve ağus­tos ay­la­rın­da da ko­nut iha­le­le­ri­ne he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da de­vam et­tik­le­ri­ni ak­ta­ran Tu­ran, bu iki ay­da 11 iha­le­de top­lam 2 bin 241 ko­nu­tun iha­le­si­ni ya­pa­cak­la­rı­nı, böy­le­lik­le 6 ayın so­nun­da 23 bin 214 ko­nu­tun iha­le­si­ni yap­mış ola­cak­la­rı­nı an­lat­tı.


Tu­ran, Mar­ma­ra'da ko­nut ya­pı­mı­na hız­la de­vam et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, ye­ni dö­nem­de İs­tan­bul'da yo­ğun bir ko­nut üre­ti­mi­ni ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni, bu il­de son iki yıl­da 3 bin 853 ko­nu­tun sa­tı­şı­nı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni, 2018 içe­ri­sin­de 2 bin 330 ko­nu­tun da­ha iha­le­si­ni yap­tık­la­rı­nı ak­tar­dı. 


Mar­ma­ra Böl­ge­si'nde top­lam 3 bin 980 ko­nu­tu iha­le et­tik­le­ri­ni kay­de­den Tu­ran, Bur­sa'da 148, Ça­nak­ka­le'de 221, Bi­le­cik'te 117, Kırk­la­re­li'nde 119, Edir­ne'de 98, Ba­lı­ke­sir'de 947 ko­nu­tun iha­le­si­ni yap­tık­la­rı­nı bil­dir­di.
Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu'ya 3 bin 508 ko­nut 


Tu­ran, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­le­rin­den yo­ğun bir ko­nut ta­le­bi­nin gel­di­ği­ni ifa­de ede­rek, şu de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du:
"Bu ta­le­bi kar­şı­la­mak için yı­lın ilk ya­rı­sın­da iki böl­ge­de 3 bin 508 ko­nu­tun iha­le­si­ni ta­mam­la­dık. Özel­lik­le Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu'da ya­tay ve ye­rel mi­ma­ri kon­sept­li ko­nut in­şa et­tik. Şan­lı­ur­fa Ma­şuk'ta 6 bin ko­nut­luk ve Ga­zi­an­tep'te 50 bin ko­nut­luk pro­je­ler üret­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Gü­ney­do­ğu'da bu yıl bin 88 ko­nu­tun iha­le­si­ni ta­mam­la­dık. Bun­lar, Mar­din'de 394, Di­yar­ba­kır'da  194, Ga­zi­an­tep'te 500 ko­nut. Do­ğu Ana­do­lu'da da 2 bin 420 ko­nu­tun iha­le­si­ni bu yıl yap­tık. Bu iha­le­ler, Ela­zığ'da bin 365 ko­nut, Er­zin­can'da 314 ko­nut, Tun­ce­li'de 269 ko­nut, Ma­lat­ya'da 472 ko­nut şek­lin­de."
Ege böl­ge­sin­de özel­lik­le İz­mir ve Ma­ni­sa'da ye­rel ve ya­tay mi­ma­ri ile ko­nut üret­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Tu­ran, böl­ge­de bu yıl 3 bin 547 ko­nu­tu iha­le et­tik­le­ri­ni bil­dir­di. Tu­ran, Ege'de Af­yon­ka­ra­hi­sar'da 320, De­niz­li'de 2 bin 525, Ma­ni­sa'da 234, İz­mir'de de 468 ko­nu­tun iha­le­si­nin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni bil­dir­di.


"Ka­ra­de­niz'de ya­tı­rım­lar de­vam edi­yor"
TO­Kİ Baş­ka­nı Tu­ran, Ka­ra­de­niz Böl­ge­si'nde özel­lik­le ye­rel mi­ma­ri ile böl­ge­nin do­ğal ya­pı­sı­na uy­gun pro­je­ler ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek, Ka­ra­de­niz'in ta­ma­mın­da yı­lın ilk al­tı ayın­da 2 bin 250 ko­nu­tun iha­le­si­ni yap­tık­la­rı­nı ak­tar­dı.
Bo­lu'da 392, Ri­ze'de 640,  Ço­rum'da 354, Trab­zon'da 142, Bar­tın'da 423, Gü­müş­ha­ne'de 98, Düz­ce'de 127 ve Amas­ya'da 74 ko­nu­tun iha­le­si­nin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni bil­di­ren Tu­ran, Ak­de­niz Böl­ge­si'nde yı­lın ilk ya­rı­sın­da 3 bin 503 ko­nu­tun iha­le­si­ni ta­mam­la­dık­la­rı bil­gi­si­ni ver­di.
Tu­ran, Ada­na'da bin 550, Bur­dur'da 104, Ha­tay'da 384, Kah­ra­man­ma­raş'ta 624, Is­par­ta'da 53, An­tal­ya'da 583, Mer­sin'de 205 ko­nu­tun iha­le­si­ni yap­tık­la­rı­nı kay­det­ti.

 

Tem­muz ve ağus­tos­ta 2 bin  241 ko­nu­tun iha­le ta­ri­hi alın­dı
TO­Kİ, tem­muz ve ağus­tos ay­la­rın­da 2 bin 241 ko­nu­tun iha­le­si için ta­rih­le­ri be­lir­le­di. Tem­muz ayın­da sı­ra­sıy­la İs­tan­bul'da 224, Kır­şe­hir'de 127, Mer­sin'de 262, Zon­gul­dak'da 307 ko­nu­tun, ağus­tos­ta ise Van'da 177, Bin­göl'de 130, Ay­dın'da 215, Şan­lı­ur­fa'da 537, De­niz­li'de 148 ve Düz­ce'de 56 ko­nu­tun iha­le­si ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
Ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak iha­le­le­ri­nin ay­rın­tı­lı bil­gi­si­ne www.to­ki.gov.tr ad­re­sin­den ula­şı­la­bi­le­cek.(AA) 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER