Trafik sorunu TSO Meclisi’nde

Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Ey­lül Ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı, geç­ti­ği­miz pa­zar­te­si gü­nü TSO Mec­lis Sa­lo­nu'nda ger­çek­leş­ti­ril­di.

Trafik sorunu TSO Meclisi’nde

Ço­rum Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Ey­lül Ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı, geç­ti­ği­miz pa­zar­te­si gü­nü TSO Mec­lis Sa­lo­nu'nda ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re top­lan­tı­da, Ço­rum TSO Mec­lis Baş­ka­nı Erol Ka­ra­daş'ın, 2018-2019 eği­tim-öğ­re­tim yı­lı için tüm öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­re ba­şa­rı di­lek­le­ri­ni ilet­me­si­nin ar­dın­dan gün­dem mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di. Gün­de­min ilk mad­de­sin­de yer alan 16.07.2018 ta­rih­li ka­rar öze­ti, ikin­ci ve üçün­cü mad­de­sin­de­ki Tem­muz  ile Ağus­tos ay­la­rı­na ait mi­zan­lar ve ge­lir - gi­der büt­çe­si ana­liz ra­por­la­rı gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­dı. 


Os­man­cık Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si'nde­ki Ço­rum TSO’ya ait ka­tı­lım pa­yı­nın % 40’tan % 10'a dü­şü­rül­me­si ve Os­man­cık OSB yö­ne­ti­min­de 4 yıl sü­rey­le Oda'yı tem­si­len gö­rev ya­pa­cak 2 asil üye­nin, Ço­rum TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­kup Ka­ra­ca ve Mec­lis Üye­si Ay­taç Ba­ba, 2 ye­dek üye­nin de TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Mu­har­rem Sa­rı­as­lan ve Mec­lis Üye­si Ah­met Gel­gör'ün se­çil­me­si oy bir­li­ği ile ka­bul edil­di. 


Oda ve Bor­sa üye­le­ri­ne ve­ri­le­cek di­sip­lin ve pa­ra ce­za­la­rı ile Di­sip­lin Ku­ru­lu ve Yük­sek Di­sip­lin Ku­ru­lu Hak­kın­da Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de Ço­rum TSO Di­sip­lin Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan Oda üye­si olan bir fir­ma­ya uyar­ma ce­za­sı ve­ril­me­si ko­nu­su gö­rü­şü­le­rek onay­lan­dı.


Di­lek ve te­men­ni­ler bö­lü­mün­de söz alan Mec­lis üye­le­ri, Ço­rum'da ba­zı böl­ge­ler­de bel­li sa­at­ler­de tra­fik­te ya­şa­nan so­run­la­rı di­le ge­tir­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
F kuyumcu
F kuyumcu - 13 ay Önce

Önünüze gelen yere lamba dikmeyin eski çarşı karakol önü gibi sağa kontrolü geçişleri ışıklara yayın osmancık köprüsüne alternatif terminal tarafından gelen yolu çevreyolu karşısına geçirin sıkıntı kalmaz

SIRADAKİ HABER