Tuğla ve kiremit fabrikası çalışanlarına eğitim

Ço­rum Halk Eği­tim Mer­ke­zi tuğ­la ve ki­re­mit üre­ti­mi kur­su aç­tı.

Tuğla ve kiremit fabrikası çalışanlarına eğitim

FA­TİH BAT­TAR
Ço­rum Halk Eği­tim Mer­ke­zi tuğ­la ve ki­re­mit üre­ti­mi kur­su aç­tı. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Ha­yat Bo­yu Öğ­ren­me Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan tuğ­la ve ki­re­mit sek­tö­rün­de ça­lı­şan­la­ra yö­ne­lik kurs prog­ra­mı dü­zen­len­di.
30 kur­si­ye­rin ka­tıl­dı­ğı eği­tim prog­ra­mın­da kur­si­yer­le­re iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği, tuğ­la ve ki­re­mit üre­ti­mi mo­dül prog­ra­mı eği­ti­mi ve­ril­di. Top­lam 40 sa­at ders gö­ren kur­si­yer­le­re teo­rik bil­gi­le­rin ya­nın­da sa­ha­da uy­gu­la­ma­lı ola­rak gös­te­ril­di. 


Kurs prog­ra­mı ile iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ted­bir­le­ri­ni ala­rak tuğ­la ve ki­re­mit üre­ti­mi için ham­mad­de ha­zır­lı­ğı, şe­kil­len­dir­me, ku­rut­ma, pi­şir­me, am­ba­laj­la­ma ve sevk iş­lem­le­ri­ni yap­ma­sı ile mes­le­ki ni­te­lik­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si amaç­la­nı­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER