Türk boyları Macaristan’da buluştu

Ma­car Tu­ran Vak­fı ta­ra­fın­dan Türk kö­ken­li mil­let­le­ri bu­luş­tu­ran Hun Ku­rul­ta­yı bü­yük il­gi gör­dü. Tu­ran Halk­la­rı Top­lan­tı­sı, 27 ül­ke­den üst dü­zey ka­tı­lım­la Ma­ca­ris­tan’ın Bu­gac bel­de­sin­de ya­pıl­dı. 

Türk boyları Macaristan’da buluştu

Türk - Hun mil­let­le­ri­ni sos­yal ve kül­tü­rel et­kin­lik­ler­le bir­bir­le­ri­ne ya­kın­laş­tır­mak ama­cıy­la Ma­car-Tu­ran Vak­fı ta­ra­fın­dan iki yıl­da bir dü­zen­le­nen prog­ra­ma, Ma­ca­ris­tan Par­la­men­to Mec­lis Baş­ka­nı Lasz­lo Kö­ver, Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Söz­lü, Türk Ma­car İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Mİ­ŞAD) Baş­ka­nı ve Ma­ca­ris­tan Fah­ri Kon­so­lo­su hem­şeh­ri­miz Os­man Şah­baz, Türk İş­bir­li­ği ve Ko­or­di­nas­yon Ajan­sı Baş­kan­lı­ğı (Tİ­KA) Ma­ca­ris­tan Ko­or­di­na­tö­rü Ay­şe Sa­raç, Ma­ca­ris­tan Te­kir­dağ Fah­ri Kon­so­lo­su Er­do­ğan Er­ken, Türk Dün­ya­sı Araş­tır­ma­la­rı Vak­fı Ge­nel Baş­ka­nı Köz­han Yaz­gan, Bur­sa Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si (UÜ) Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Meh­met Yü­ce, Ada­na Yö­rük Türk­men Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Doç Dr. Ha­şim Ak­ça’nın ya­nı sı­ra Av­ru­pa, As­ya, Kaf­kas­lar ve Ma­ca­ris­tan'dan çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.

Ma­ca­ris­tan Par­la­men­to Mec­li­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı San­dor Lez­sak’ın ha­mi­li­ğin­de ya­pı­lan Ku­rul­tay, Ma­car Tu­ran Vak­fı Baş­ka­nı An­tro­po­log  András Zsolt Bíró'nun se­lam­la­ma ko­nuş­ma­la­rı ile baş­la­dı.

Ma­ca­ris­tan'da her iki yıl­da bir dü­zen­le­nen Tu­ran Soy­la­rı Top­lan­tı­sı 'Ku­rul­tay' es­ki Ma­car-Hun ve Türk kül­tür­le­rin ay­rı­ca do­ğu­da­ki boz­kır at­lı gö­çe­be kül­tür­le­rin en bü­yük ta­nı­tım or­ga­ni­zas­yo­nu ve şö­le­ni 10, 11 ve 12 Ağus­tos ta­ri­hin­de Ma­ca­ris­tan'da ger­çek­leş­ti. 2010 Yı­lın­da­ki Ku­rul­tay'a 18 ül­ke­den ka­tı­lı­mız ol­du­ğu bu yıl ise 27 ül­ke­den ka­tı­lım ile re­kor kı­rıl­mış ol­du.

Ma­car hü­kü­me­ti­nin des­tek­le­di­ği Ku­rul­tay’a res­mi ma­kam­lar­ca da yo­ğun il­gi gös­te­ril­di. Yurt dı­şın­dan ge­len mi­sa­fir­le­ri or­ga­ni­zas­yon­dan ön­ce Bu­da­peş­te’de Par­la­men­to’da ağır­lan­dı­lar.
Prog­ra­mın res­mi açı­lı­şı Ma­ca­ris­tan Par­la­men­to­su Baş­kan Lasz­lo Kö­ver ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ko­nuş­may­la baş­la­dı.

‘FİLM SAH­NE­LE­Rİ­Nİ ARAT­MA­YAN GÜ­ZEL­LİK’
Ma­ca­ris­tan Fah­ri Kon­so­lo­su Os­man Şah­baz, “Ma­car ova­sın­da­ki Tu­ran şö­le­ni­ne, 2006 yı­lın­dan bu ya­na her iki yıl­da bir dü­zen­le­nen Ku­rul­tay'a ve Ata­lar Gü­nü et­kin­li­ği­ne Ma­car Tu­ran Vak­fı Baş­ka­nı de­ğer­li dos­tum András Zsolt Bíró'nun da­ve­ti üze­ri­ne ka­tı­lı­yo­ruz. 
Üç gün sü­ren fark­lı et­kin­lik­le­rin dü­zen­len­di­ği film sah­ne­le­ri­ni arat­ma­yan gü­zel­lik­te­ki gös­te­ri­le­ri iz­le­mek ay­rı bir he­ye­can ve­ri­yor biz­le­re. Ay­rı­ca Av­ru­pa'nın gö­be­ğin­de Ma­ca­ris­tan'da Or­ta As­ya Türk ka­vim­le­ri­nin bir ara­ya ge­le­rek bir­bir­le­riy­le ak­ra­ba ve kar­deş iliş­ki­si kur­ma­sı biz­le­ri duy­gu­lan­dır­mak­ta­dır.

27 ül­ke bay­rak­la­rı ara­sın­da Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti'nin bay­ra­ğı­nın da bu­lun­ma­sı mem­nu­ni­yet ve­ri­ci­dir. Üç gün bo­yun­ca Bu­gaç'da ok­çu­luk, gö­çe­be sa­vaş oyun­la­rı, at­lı gös­te­ri­ler gi­bi et­kin­lik­ler­de Türk­lü­ğün sem­bo­lü ha­li­ne gel­miş olan ge­le­nek­ler ye­ni­den ya­şa­tıl­dı.  Bir baş­ka gü­zel­lik de ka­tı­lım­cı­lar sa­de­ce et­kin­lik­le­ri iz­le­mek­le kal­mı­yor, biz­zat ta­ri­hi ya­şı­yor­lar. Bu­da­peş­te Yu­nus Em­re Ens­ti­tü­sü, Türk kül­tü­rü­nü ta­nıt­mak ama­cıy­la stant aç­ma­sı da mem­nu­ni­yet ve­ri­ci.” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER