Türk Sağlık Sen bayan komisyonu KKTC’yi gezdi

Türk- Sağ­lık Sen Ço­rum Şu­be­si Ba­yan Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti’nin ta­ri­hi, kül­tü­rel ve tu­ris­tik mekânla­rı­na bir ge­zi prog­ra­mı dü­zen­len­di.

Türk Sağlık Sen bayan komisyonu KKTC’yi gezdi

Türk- Sağ­lık Sen Ço­rum Şu­be­si Ba­yan Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti’nin ta­ri­hi, kül­tü­rel ve tu­ris­tik mekânla­rı­na bir ge­zi prog­ra­mı dü­zen­len­di.
18 - 21 Ekim 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len KKTC ge­zi­si­ne Türk-Sağ­lık Sen Ço­rum Şu­be­si Ba­yan Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı İlk­nur Türk baş­kan­lı­ğın­da sen­di­ka­nın ba­yan üye­le­ri ka­tıl­dı.
Ge­zi­ye ka­tı­lan üye­ler 4 gün bo­yun­ca Kıb­rıs’ta­ki ta­ri­hi ve kül­tü­rel ören yer­le­ri­ni gez­di. Ge­zi kap­sa­mın­da baş­ta Türk Şe­hit­li­ği ol­mak üze­re Gir­ne’de Gir­ne Ka­le­si ve Ba­tık Ge­mi Mü­ze­si, Gir­ne Yat Li­ma­nı, Bel­la­pa­is Ma­nas­tı­rı, St. Hil­la­ri­on Ka­le­si, Ka­ra­man / Kar­mi Kö­yü ve Ma­vi köşk; Lef­ko­şa’da Arab Ah­met Ma­hal­le­si, Lok­ma­cı­lar Çar­sı­şı Bü­yük Han, Se­li­mi­ye Ca­mi (St. Sop­hia Ka­ted­ra­li) ve Bar­bar­lık Mü­ze­si; Gü­zel­yurt’ta Ar­ke­olo­ji ve Do­ğa Mü­ze­si, Aziz St Ma­mas Ki­li­se­si, So­li An­tik Ken­ti, Vo­uni Sa­ra­yı ve So­li Ba­zi­li­ka­sı Ga­zi­ma­gu­sa’da ise Ot­hel­lo Ka­le­si, Ve­ne­dik Kra­li­yet Sa­ra­yı Na­mık Ke­mal Zin­da­nı,  St.Fran­cis Ma­nas­tır ve Ki­li­se­si, La­la Mus­ta­fa Pa­şa Ca­mi, Sa­la­mis Ha­ra­be­le­ri ve Ha­ya­let Şe­hir Ka­pa­lı Ma­raş ge­zil­di.
Pro­fos­yo­nel reh­ber eş­li­ğin­de ya­pı­lan ge­zi ve­si­le­siy­le yıl­lar ön­ce ya­şa­nan acı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler için dua et­me im­ka­nı ya­ka­la­yan ka­tı­lım­cı­lar, Çı­kart­ma ha­re­ka­tın­da ver­di­ği­miz şe­hit­le­ri yâd et­me imkânı bul­du­lar.
Türk Sağ­lık Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı M. Fa­tih Gök, “Ge­zi­mi­ze ka­tı­lım sağ­la­yan her­ke­se ve pro­fos­yo­nel ta­vır ve iş an­la­yı­şıy­la, sı­cak yak­la­şı­mıy­la bu ge­zi­nin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­yan reh­be­re ve ge­zi­nin dü­zen­len­me­sin­de bü­yük eme­ği olan Türk Sağ­lık Sen Ço­rum Şu­be Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı İlk­nur Türk ve Ba­nu Gün­de­mir’e çok te­şek­kür edi­yo­rum.” de­di.  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER