Türk Telekom çalışanları oyunlarda yarıştı

Türk Te­le­kom ta­ra­fın­dan il­ki Si­nop'ta dü­zen­le­nen sa­ha ya­rış­la­rı kap­sa­mın­da, 6 il­den 28 ku­rum per­so­ne­li en kı­sa sü­re­de in­ter­net ve te­le­fon eri­şi­mi iş­le­mi­ni ger­çek­leş­ti­re­bil­mek için mü­ca­de­le et­ti. 

Türk Telekom çalışanları oyunlarda yarıştı

Türk Te­le­kom ta­ra­fın­dan il­ki Si­nop'ta dü­zen­le­nen sa­ha ya­rış­la­rı kap­sa­mın­da, 6 il­den 28 ku­rum per­so­ne­li en kı­sa sü­re­de in­ter­net ve te­le­fon eri­şi­mi iş­le­mi­ni ger­çek­leş­ti­re­bil­mek için mü­ca­de­le et­ti. 
Bek­ta­şa­ğa kö­yün­de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­rış­ma­ya, Sam­sun, Si­nop, Or­du, To­kat, Amas­ya ve Ço­rum'da­ki Türk Te­le­kom mü­dür­lük­le­rin­de gö­rev­li 28 per­so­nel ka­tıl­dı. 


 Ya­rış­ma­da, iş sa­lı­ğı gü­ven­li­ği şart­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­rek boş ara­zi­de en kı­sa sü­re­de in­ter­net ve te­le­fon eri­şi­mi iş­le­mi­ni ger­çek­leş­ti­ri­len Si­nop ta­kı­mı 2 bin li­ra pa­ra ödü­lü ka­zan­dı, di­ğer per­so­ne­le de ka­tı­lım ser­ti­fi­ka­sı tak­dim edil­di. 
Türk Te­le­kom Te­sis Yö­ne­ti­mi Di­rek­tö­rü Ünal Sa­de, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ku­rum ola­rak ilk kez bu tür­de bir ya­rış­ma dü­zen­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. 


Türk Te­le­kom'un ül­ke­nin her ye­rin­de ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Sa­de, "Türk Te­le­kom Sam­sun Böl­ge Mü­dür­lü­ğü­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Ger­çek­ten tüm ça­lı­şan­la­rı­mız bu­ra­da iş gü­ven­li­ği ve sağ­lı­ğı şart­la­rı­na har­fi­yen uya­rak gü­zel bir mü­ca­de­le ver­di­ler. Ya­rış­ma­yı ka­za­nan Si­nop eki­bi­ni ay­rı­ca kut­lu­yo­rum. Bi­zim ama­cı­mız ça­lı­şan­lar ara­sın­da­ki ta­kım uyu­mu­nu ge­liş­tir­mek­ti. Bu­nu ba­şar­dı­ğı­mız için ama­cı­mı­za ulaş­mış bu­lu­nu­yo­ruz." di­ye ko­nuş­tu.
Sa­de, ya­rış­ma­nın Tür­ki­ye'nin di­ğer böl­ge­le­rin­de de ya­pı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti.

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER