Umut İletişim Bahabey’de

Mus­ta­fa Ta­hir Aş­kın’ın sa­hi­bi ol­du­ğu Umut İle­ti­şim, Ba­ha­bey Cad­de­si Öz­do­ğan­lar Kav­şa­ğı nu­ma­ra 42/B’de hiz­me­te gir­di.

Umut İletişim Bahabey’de

RE­CEP ME­BET

Mus­ta­fa Ta­hir Aş­kın’ın sa­hi­bi ol­du­ğu Umut İle­ti­şim, Ba­ha­bey Cad­de­si Öz­do­ğan­lar Kav­şa­ğı nu­ma­ra 42/B’de hiz­me­te gir­di.

Sı­fır ve ikin­ci el cep te­le­fo­nu alım sa­tı­mı, tek­nik ser­vis ve cep te­le­fo­nu ak­se­su­ar­la­rı sa­tı­şı gi­bi hiz­met­le­ri bir ara­da sun­duk­la­rı­nı an­la­tan Mus­ta­fa Ta­hir Aş­kın, “Türk Te­le­kom ba­yii ola­rak cep te­le­fo­nu ve in­ter­net abo­ne­li­ği, nu­ma­ra ta­şı­ma ve hat ge­çiş­le­ri ile fa­tu­ra tah­si­la­tı hiz­me­ti de ve­ri­yo­ruz” de­di.

“Ga­ran­ti­li tek­nik ser­vis hiz­met­le­ri ve gün­cel te­le­fon ak­se­su­ar­la­rıy­la hiz­met­te id­di­alı­yız” di­yen Aş­kın, cep te­le­fo­nu ala­cak­la­ra ses­le­ne­rek, “Bi­zim­le is­ti­şa­re et­me­den ci­haz de­ğiş­tir­me­yin” tav­si­ye­sin­de bu­lun­du.
Aş­kın, “Hiz­met­le­ri­miz­le il­gi­li de­tay­lı bil­gi al­mak is­te­yen her­ke­si Umut İle­ti­şim’e bek­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER