Vali Çiftçi'den resmi ilan uyarısı

Vali Mustafa Çiftçi, yerel yöneticiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerine gönderdiği genelgede, Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerini hatırlatarak yayımlanması gereken resmi ilanlarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Vali Çiftçi'den resmi ilan uyarısı

RECEP MEBET
Vali Mustafa Çiftçi, yerel yöneticiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerine gönderdiği genelgede, Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerini hatırlatarak yayımlanması gereken resmi ilanlarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla İlçe Kaymakamlıkları ve Belediye Başkanlıkları, kamu kurum ve kuruluşları, Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun Şube Müdürlüğü ile resmi ilan alan gazetelerin yazı işleri müdürlerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:


KAMU İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ HATIRLATILDI
“Bilindiği üzere kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olup Kanunun 2. maddesinde Kanunun kapsamına giren idareler de sayılmaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 'Temel İlkeler" başlıklı 5. maddesinde;
* İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları,
* Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımının, hizmet alımının ve yapım işlerinin bir arada ihale edilememesi gerektiği,
* Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünememesi gerektiği,
* Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu,
* Diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanunun "İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar" başlıklı 62. maddesinde. Kanun kapsamındaki idarelerce mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (ı) bendinde ise Kanunun 21. ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu kamu ihale kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir.

 

KURALLARA AYKIRI İŞLEME DİSİPLİN CEZASI
Yine aynı Kanunun "Görevlilerin Ceza Sorumluluğu" başlıklı 60. maddesinin son paragrafında, 5. maddede belirtilen ilkelere ve 62. maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca fiil ve davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılıp hüküm olunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmektedir.
İlimiz genelinde "Doğrudan Teinin" usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için vapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, ayrıca Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak kamu menfaatlerinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin muhtemel iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için ihalelerin süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre yayınlanması ile herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle arz ve rica ederim.”

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER