Vali Yardımcılarına veda programı

Va­li Kı­lıç, An­ka­ra’ya ta­yi­ni çı­kan Dr. Ay­han Öz­kan, Ma­lat­ya’ya ta­yi­ni çı­kan Tur­gay Gü­lenç ve Kon­ya’ya ta­yi­ni çı­kan Coş­kun Do­ğan’a ye­ni gö­rev yer­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek, he­di­ye tak­dim et­ti.

Vali Yardımcılarına  veda programı

FA­TİH BAT­TAR
Va­li Nec­med­din Kı­lıç, 1 Ey­lül 2018 Ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın 2018/157 Sa­yı­lı Ka­rar­na­me­si ile gö­rev yer­le­ri de­ği­şen Va­li Yar­dım­cı­sı Dr. Ay­han Öz­kan, Va­li Yar­dım­cı­sı Tur­gay Gü­lenç ve Va­li Yar­dım­cı­sı Ve­ki­li Coş­kun Do­ğan ile ve­da prog­ra­mın­da bir ara­ya gel­di.
Va­li Kı­lıç, An­ka­ra’ya ta­yi­ni çı­kan Dr. Ay­han Öz­kan, Ma­lat­ya’ya ta­yi­ni çı­kan Tur­gay Gü­lenç ve Kon­ya’ya ta­yi­ni çı­kan Coş­kun Do­ğan’a ye­ni gö­rev yer­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek, he­di­ye tak­dim et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER