Valilik Hukuk Müşavirliği’ne atandı

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın va­li yar­dım­cı­la­rı ve kay­ma­kam­lar için çı­kar­dı­ğı ka­rar­na­me­de Van’dan 1 va­li yar­dım­cı­sı ile 5 il­çe­nin kay­ma­ka­mı de­ğiş­ti. 

Valilik Hukuk Müşavirliği’ne atandı


1 Ey­lül 2018 ta­rih­li Mül­ki İda­re Amir­le­ri Ata­ma Ka­rar­na­me­siy­le Van Va­li Yar­dım­cı­sı Meh­met Par­lak Ter­me Kay­ma­kam­lı­ğı­na, Bah­çe­sa­ray Kay­ma­ka­mı Meh­met Öz­can Hak­ka­ri Va­li­li­ği Hu­kuk Mü­şa­vir­li­ği­ne, Baş­ka­le Kay­ma­ka­mı Ab­dul­se­lam Öz­türk Ar­mut­lu Kay­ma­kam­lı­ğı­na, Ça­tak Kay­ma­ka­mı Ha­cı Asım Ak­gül Ço­rum Va­li­li­ği Hu­kuk Mü­şa­vir­li­ği­ne, Er­ciş Kay­ma­ka­mı Meh­met Şi­rin Ya­şar An­tal­ya Ke­mer Kay­ma­kam­lı­ğı­na, Sa­ray Kay­ma­ka­mı İb­ra­him Ba­yır Ak­sa­ray Va­li­li­ği Hu­kuk Mü­şa­vir­li­ği­ne atan­dı. 

Van Va­li Yar­dım­cı­lı­ğı­na Ha­san­keyf Kay­ma­ka­mı Fa­ruk Bü­lent Bay­gü­ven, Bah­çe­sa­ray Kay­ma­kam­lı­ğı­na Tut Kay­ma­ka­mı Onur Şa­tı­roğ­lu, Baş­ka­le Kay­ma­kam­lı­ğı­na Do­ğan­yol Kay­ma­ka­mı Asım So­lak, Ça­tak Kay­ma­kam­lı­ğı­na Bi­le­ce­ki-Ye­ni­pa­zar Kay­ma­ka­mı Ham­za Türk­men, Er­ciş Kay­ma­kam­lı­ğı­na Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Şu­be Mü­dü­rü Nu­ri Meh­met­be­yoğ­lu, Sa­ray Kay­ma­kam­lı­ğı­na ise Kars Va­li Yar­dım­cı­sı Meh­met Ha­lis Ay­dın atan­dı. (İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER