Vatan Partisi sonuç bildirgesini yayınladı

Vatan Partisi tarafından düzenlenen Çorum Üretim Devrisi Kurultayı’nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Vatan Partisi sonuç bildirgesini yayınladı

Vatan Partisi tarafından düzenlenen Çorum Üretim Devrisi Kurultayı’nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Gazetimizi ziyaret ederek sonuç bildirgesini açıklayan Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu, 18 ara başlık halinde yayınlanan bildirgeyi kamuoyuyla paylaştı.

İŞTE O BİLDİRGE:
1.  Durum ve Görev: Zorlukları Yenmek!
Ekonomide zorluklar var. Güvenlikte Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta odaklanan ciddî tehditler var. ABD güdümlü PKK ve FETÖ terörüne karşı devletçe ve milletçe yürüttüğümüz mücadele başarıyla ilerliyor. Türkiye'nin gündemi, zorlukları yenmektir. Zorlukları devlet ve milletçe birleşerek kesinlikle yeneceğiz!
2.  Gündem: Üretim Devrimi
Üreticiyi kambur ilan eden Borçlanma Ekonomisi çıkmaza girmiştir. Böyle gitmez!
Türkiye, Üretim Devriminin eşiğindedir. Arkada kalan dönemde hükümetler, Atlantik ötesinden ruhsat alarak kurulurdu. Artık Türkiye'yi ABD dayatmalarına karşı koyanlar yönetmektedir ve yönetecektir. Türkiye, Üretim Ekonomisini kuranların ve vatanı birleştirenlerin iktidar dönemine girmiştir. Türk Milleti, bu çetin koşullardan Üretim Odaklı Ekonomiyle çıkacaktır.
3.  Program: Üretim ve Çalışma Odaklı Ekonomi.
Türkiye, millî gelirin içinden tasarruf oranım yüzde 25'e çıkartmak, yatırımı büyütmek, fabrika ve işyerleri açmak, tarımına destek vermek, ileri ve geri bütün üretim kapasitesini kullanmak, ülkenin bütün emek güçlerini seferber etmek zorundadır. Emek seferberliği için emekçinin çalışma arzusunu ateşlemek, geniş emekçi yığınlarına dayanmak gerekir.
Yüksek teknolojiye hayranlık, kaçınılmaz olarak ithalatı büyütmekte ve dışa bağımlılık getirmektedir. Bu anlayış, borç batağında çırpınmaktan başka sonuç vermiyor. Ayrıca işsizliği büyütüyor ve toplumsal maliyetleri yanında ekonomik maliyeti de ağırlaştırıyor. Tek seçenek, ülkemizin bütün emek birikimini ve donanımım seferber eden Üretim Odaklı Ekonomidir.
4.  Temel Slogan: Üretici Baş Tacı!
İsterse maliyetleri artırsın, isterse geri teknolojiyle olsun, üretimi geliştiren her iş doğrudur. Üretimi baltalayan her uygulama yanlıştır. Üretme işi, üreticiyle yapılır. O nedenle Üretim Ekonomisinin temel sloganı bellidir: Üretici baş tacı!
5.  işsizliğe Son Emek Seferberliği
Genç ve çalışkan insan kaynağımız, büyük üstünlüğümüzdür. Türkiye'nin olanca emek gücünü seferber etmek, Üretim Devriminin anahtar görevidir. İşsizliğe son vermek için, sermaye yoğun modeller yanında emek yoğun çözümlerin de devreye sokulması gerekir. Ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmeyi ve iç barışı sağlamak için, emek özgürleştirilmeli ve ülkenin insan kaynağı bütünüyle seferber edilmelidir.
6.  Planlı Karma Ekonomi
Önümüzdeki zorlukların üstesinden gelmek için, Kamu girişimi ve planlama şarttır. Bugün özel kesimin talebi de, üretime ve istihdama yönelik kamu müdahalesidir.
Devlet kaynakları, kamu mülkiyetine dayanan Kamu İktisadi Teşekküllerine ayrılarak, kapsamlı ve verimli bir yatırım seferberliği yürütülmelidir. Üreticinin özel mülkiyeti, üretimi geliştirmek amacıyla desteklenmelidir.
Tasarrufu ve yatırımı artırmak, işsizliğe son vermek, kaynakları halkın ihtiyaçlarına göre verimli kullanmak, kalkınmayı hızlandırılmak, sağlık, eğitim ve adalet başta olmak üzere kamu hizmetini nitelikli olarak yerine getirmek için Kalkınma Planı yapılmalıdır.
7. Ekmek Teknesini Korumak ve Geliştirmek
Ülkenin boş duran kapasitesi, üretim süreçlerine sokulmalıdır. Küçük ve orta sanayi kentlerimiz canlandırılmalıdır.
Bugün üreticilerin temel sorunu, Ekmek Teknesini korumak ve geliştirmektir. İflas eden işletmelerde üretimi sürdürmek için, kamu mülkiyeti, işletme emekçilerinin toplu mülkiyeti ve işverenin özel mülkiyetinden oluşan karma mülkiyet biçimleri uygulanmalıdır.
8. Enerjide ve Stratejik Madenlerde Kamuculuk
Enerji üretim, iletim ve dağıtımı kamu eliyle yürütülür. Enerjide millî-doğal kaynaklarımıza öncelik tanınacak, dıştan alınan fosil yakıta bağımlılık en aza indirilecek, akarsu, güneş, rüzgâr, biyoenerji ve yeraltı ısısı gibi temiz ve yenilenebilir kaynaklar değerlendirilecektir. Bağımsız nükleer enerji üretimi ve teknolojisi, güvenliğe ve çevreye uyumlu olarak geliştirilecektir.
Millî ekonomi ve ülke savunması açısından stratejik önem taşıyan doğal kaynaklar ile bor, toryum ve uranyum gibi stratejik önem taşıyan madenler kamu eliyle işletilecektir. Yabancı sermayeye verilmiş olan maden ruhsatları ve imtiyazları gözden geçirilerek, millî çıkarlara uygun olmayanlar kaldırılacaktır.
9. Üreticiyi Koruyan Gümrük Sistemi
Tarımdan sanayiye kadar üreticilerimiz, gümrüklerle korunacak, üretimin ve teknolojinin gelişmesine hizmet eden gümrük politikaları uygulanacaktır.
10. Türkiye'de Türk Lirası ve Güçlü Merkez Bankası
Dolar ve Avronun egemenliğine son verilmelidir. Türkiye çarşılarının sultanı Türk Lirasıdır. Paranın ülkeye girişi ve çıkışı kontrol edilecektir.
Merkez Bankası, dünya para merkezlerinin denetimine verilemez! Millî Hükümetimizin emrindeki güçlü Merkez Bankası, millî para politikaları uygulamanın en önemle aracıdır.
11. Komşularla İşbirliği
Bütün komşularımız ekonomik kalkınmamız ve güvenliğimiz için çok değerli ortaklarımızdır.
Türkiye'nin enerji güvenliği, komşuları olan Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya dostluğundadır.
Başta Suriye olmak üzere, Lübnan, Mısır ve Libya ile işbirliği, Doğu Akdeniz ve Ege'deki kaynaklarımızın ve Mavi Vatanımızın güvenliği açısından yaşamsal önemdedir.
Batı Asya'da bölgesel ticareti özendiren sistemler geliştirilmelidir.
12. Avrasya İkliminde Ortak Yatırım ve Paylaşarak Gelişme
Yeni bir dünya kuruluyor. Dünya ekonomisinin ve siyasetin ağırlığı Asya'ya kaymaktadır. Teknolojik gelişmenin ve buluşların kıtası artık Asya'dır. Türkiyemiz, Üretim Ekonomisini inşa etmek ve vatanın bütünlüğünü sağlamak için, umudun kıtası Avrasya'ya yerleşmektedir. Türkiye, yükselen Asya uygarlığının öncü ülkeleri arasındaki onurlu yerini alacaktır.
Çin, Rusya, Hindistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve diğer Avrasya ülkeleri ile ortak yatırım ve paylaşarak gelişme olanaklarının önü açılmalıdır. Ekonomik işbirliği ile ortak güvenlik arasındaki uyum sağlanmalıdır.
Uygarlık birikiminin yurdu olan Türkiye toprakları, Rusya, Çin ve İran'ın kültür ve tarih meraklısı insanları için bir turizm cennetidir.
13. Örgütlü Üretici
Üretim Devrimini başaracak millî seferberlik için halkın ve üreticilerin örgütlü olması gerekir. Başta üretim kooperatifleri olmak üzere bütün üretici sınıflarını örgütleyecek ve Üretim Devriminin örgütlü gücünü etkin kılacağız.
14. Güçlü Devlet Disiplinli Toplum
Millî Devletimiz, küresel sermayenin çıkarlarına teslim olmayacak, milletimizin refahını gözetecektir. Önümüzdeki zorlukları Güçlü Devletle ve Disiplinli Toplumla aşabiliriz. Ekonomik atılım ile ülke güvenliği arasındaki eşgüdümü devlet ve toplum disipliniyle sağlayabiliriz. Üreticiye Dayanan Bağımsız ve Güçlü Devleti inşa etmek, günün siyasal görevidir.
15. Tarihsel Miras: Atatürk ve Devlet Birikimi.
İstiklâl Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin Devrimci Önderi, Mustafa Kemal Atatürk, zorlukları aşmada ve milleti birleştirmede büyük esin kaynağımızdır. Milletimizin çeşitli kavimleri ve inançları birleştiren imparatorluklar birikimi, devlet ve ordu kuruculuğu, bize her zaman gerekli olan tarihsel mirastır.
16. Zorlukları Paylaştıran Üreticilerin Millî Hükümeti
Borçlanma Ekonomisinde ısrar, şiddetlenen sancılardan ve kargaşalıktan başka bir sonuç getirmez. Üretim ve Çalışma Odaklı Ekonominin kuruluşuna bir an önce, millî seferberlik ruhuyla başlamak durumundayız.
Üretim  Devriminin  başarılması   için,   zorlukların  paylaşılması   şarttır. Yaşanan ağır ekonomik kriz, toplumun emekçi sınıflarının sırtına yıkılamaz.
Üreten ve Bağımsız Türkiye programını hayata geçirmek için, milletin geniş güçlerini birleştiren ve zorlukları paylaştıran bir hükümet, önümüzdeki sürecin biricik çözümüdür. İşçi ve çiftçiden sanayici ve tüccara kadar bütün üretici sınıfları birleştiren Üreticilerin Millî Hükümeti, emeği ve millî sermayeyi kamu önderliğinde seferber edecek, zorlukları paylaştıracak ve Üretim Devrimini başaracaktır.
17. Devletimize ve Milletimize Güven
Türk Milleti, Ergenekon Destanında olduğu gibi, bu zor koşullardan büyük bir seferberlikle çıkacak ve aydınlıklara ulaşacaktır. Devletimizin tarihsel birikimine, milletimizin üretici gücüne ve erdemlerine güveniyoruz.
18. Çorum'da Üretim Devrimi için İleri
Çorum, küçük ve büyük sanayisiyle, tarımıyla ve turizmiyle Türkiye üretiminin öncü illerindendir. Çorum'un insan kaynakları zengindir, dürüsttür, çalışkandır ve erdemlidir.
Çorum üreticileri, Türkiye'nin vatan bütünlüğüne ve Üretim Ekonomisine katkıda en ileri hedeflere ulaşmak için kararlıdır.
Türk Milletine ve Türkiye'nin bütün üreticilerine saygıyla duyurulur.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Haydi Hayırlısı
Haydi Hayırlısı - 2 yıl Önce

Artık Doğu Perinçek ve ekibi baş tacı. Televizyonda, gazetelerde her yerde onlar var.

SIRADAKİ HABER