‘Vatan topraklarını kanlarıyla suladılar’

18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri'nin 103.yıl­dö­nü­mü ve Şe­hit­le­ri An­ma Gü­nü et­kin­lik­le­ri kapsamında an­ma prog­ra­mı ya­pıl­dı.

‘Vatan topraklarını  kanlarıyla suladılar’

FA­TİH AK­BAŞ
18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin 103.yıl­dö­nü­mü ve Şe­hit­le­ri An­ma Gü­nü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Dev­let Ti­yat­ro Sa­lo­nun­da an­ma prog­ra­mı ya­pıl­dı. Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan Per­so­nel Yüz­ba­şı Öz­kan Çı­rak açı­lış ko­nuş­ma­sını yaptı.

Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin dün­ya li­te­ra­tü­rün­de bir dö­nüm nok­ta­sı­nın ya­şan­dı­ğı, güç den­ge­le­ri­nin ta­ma­men de­ğiş­ti­ği, olay­la­rın akı­şı üze­rin­de Türk Mil­le­ti­nin be­lir­le­yi­ci ve ak­tif bir rol oy­na­dı­ğı, Kur­tu­luş Sa­va­şı­nın ilk me­şa­le­si­nin tu­tuş­tu­rul­du­ğu, yü­ce Türk Mil­le­ti­nin Baş­ko­mu­tan Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ön­der­li­ğin­de kah­ra­man­lık ve fe­da­kar­lık­la­rı­nın do­ruk nok­ta­sı­na ulaş­tı­ğı bir az­min mü­ca­de­le­si ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Öz­kan Çı­rak, “Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı­nı ge­mi­ler­le ge­çe­me­ye­cek­le­ri­ni an­la­yan düş­man kuv­vet­le­ri, bu kez top­rak­la­rı­mı­za ka­ra­dan gir­me­yi de­ne­miş­ler böy­le­ce İn­gi­liz, Fran­sız, Avus­tral­ya, Ye­ni Zel­lan­da ve di­ğer ba­zı sö­mür­ge ül­ke­le­re ait ve An­zak adı ve­ri­len as­ke­ri güç­ler, 25 Ni­san 1915 gü­nü ka­ra­dan çı­kar­ma yap­ma­ya baş­la­mış­lar­dır. Böy­le­si bir gün­de cep­ha­ne­si bi­ten as­ker­le­ri­ne kar­şı 19. Tü­men Ko­mu­ta­nı Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ‘sün­gü tak’ em­ri­ni ve­re­rek yıl­lar­ca ha­fı­za­lar­dan si­lin­me­ye­cek olan "Ben si­ze ta­ar­ruz et­me­yi em­ret­mi­yo­rum. Öl­me­yi em­re­di­yo­rum. Biz ölün­ce­ye ka­dar ge­çe­cek za­man için­de ye­ri­mi­ze baş­ka kuv­vet­ler ve baş­ka ko­mu­tan­lar ge­çe­bi­lir" söz­le­ri­ni söy­le­miş­tir. Ta­rih­te ya­şan­mış en bü­yük mev­zi sa­vaş­la­rı ve uzun sü­ren mü­ca­de­le­ler son­ra­sın­da, bu­gün Ana­do­lu top­rak­la­rın­da ba­ğım­sız ola­rak ya­şa­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak olan bü­yük bir za­fer ka­za­nıl­mış ve par­lak umut­lar­la ka­ra­ya ayak ba­san düş­man or­du­su 1916 kı­şın­da boz­gu­na uğ­ra­ya­rak çe­kip git­mek zo­run­da bı­ra­kıl­mış­tır. Bu gü­zel va­ta­nı bi­ze ar­ma­ğan eden Şe­hit­le­ri­miz, va­tan uğ­run­da can­la­rı­nı ve­re­rek ken­di­le­rin­den son­ra ge­len ku­şak­la­ra en kut­sal hak olan ya­şam hak­kı­nı ka­zan­dı­ran, her say­fa­sı al­tın harf­ler­le ya­zıl­mış Mil­li ta­ri­hi­mi­zin mi­ma­rı kah­ra­man­lar­dır” de­di.

“On­lar, top­rak su ile yoğ­rul­du­ğun­da ça­mur, kan­la yoğ­rul­du­ğun­da ise Va­tan olur sö­züy­le bü­tün­le­şe­rek Va­tan top­rak­la­rı­nı kan­la­rıy­la su­la­mış­lar ve bu top­rak­la­rı bi­ze va­tan yap­mış­lar­dır” di­ye­rek söz­le­ri­ne de­vam eden Öz­kan Çı­rak, “Va­tan top­rak­la­rı­nı ko­ru­mak ve sa­vun­mak için en güç ko­şul­lar al­tın­da can­la­rı­nı or­ta­ya koy­mak­tan çe­kin­me­yen şe­hit­le­ri­miz dev­le­ti­mi­zin var­lı­ğı­nı, mil­le­ti­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­nin gü­ven­ce­si ola­rak son­su­za ka­dar ulu­su­mu­zun gön­lün­de ya­şa­ma­ya de­vam ede­cek­ler­dir. Bu uğur­da, Ma­laz­git’te, Dum­lu­pı­nar’da, Ça­nak­ka­le’de, Kur­tu­luş Sa­va­şın­da, Ko­re’de, Kıb­rıs’ta, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ha­re­ka­tın­da, 15 Tem­muz­da, EI-Bab'ta, Af­rin’de can­la­rı­nı se­ve se­ve ve­ren su­ba­yı­mız, ast­su­ba­yı­mız, uz­man er­ba­şı­mız, eri­miz, po­li­si­miz, öğ­ret­me­ni­miz, dok­to­ru­muz, mü­hen­di­si­miz, hem­şi­re­miz, fe­da­kar va­tan­daş­la­rı­mız, he­pi­niz bi­rer kah­ra­man­sı­nız, kah­ra­man­lık­la­rı­nız ta­ri­hi­mi­zin ve gü­cü­mü­zün te­me­li ol­muş­tur. Ev­lat­la­rı­nı, he­lal­le­şe­rek va­tan hiz­me­ti­ne gön­de­ren şe­hit ana­la­rı ve ba­ba­la­rı! Ne mut­lu siz­le­re ki, va­tan, mil­let ve bay­rak uğ­ru­na can­la­rı­nı se­ve se­ve ve­re­rek en ulu ma­ka­ma eriş­miş olan bir ev­la­da sa­hip­si­niz.

Siz­ler, şe­hit­lik mer­te­be­si­nin ve şe­hi­din de­ğe­ri­ni çok iyi bi­len şe­hit­le­ri­mi­zin aziz ruh­la­rı­nın var­lı­ğı­nı her za­man yü­re­ğin­de his­se­den Türk Ulu­su­nun gön­lün­de­si­niz. Siz­ler, her ka­rış top­ra­ğı­mız­da ca­nın­dan bir par­ça bı­ra­ka­rak bu top­rak­la­rı va­tan ya­pan de­ğer­ler­si­niz, siz­ler şe­hit­le­ri­mi­zin biz­le­re ema­ne­ti­si­niz. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ile bir­lik­te, Şe­hit­ler Gü­nü ola­rak da kut­la­dı­ğı­mız bu an­lam­lı za­fer gü­nün­de, biz­le­re bu bü­yük za­fe­rin gu­ru­ru­nu ar­ma­ğan eden, baş­ta Ebe­di Baş­ko­mu­tan Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve onun si­lah ar­ka­daş­la­rı ol­mak üze­re, Türk or­du­su­nun kah­ra­man men­sup­la­rı­nı, onu her şe­yiy­le des­tek­le­yen aziz Türk Mil­le­ti­ni ve va­tan­la­rı uğ­ru­na ha­yat­la­rı­nı fe­da eden bü­tün şe­hit­le­ri­mi­zi bir kez da­ha rah­met ve şük­ran­la anı­yor, ruh­la­rı­nız şad ol­sun di­yo­rum” şek­lin­de kay­det­ti.

Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan Gi­zem Şar­ma­şık ve Eda Yap­rak Koç isim­li öğ­ren­ci­ler Meh­met Akif Er­soy’un Ça­nak­ka­le Şe­hit­le­ri’ne şi­iri­ni ses­len­dir­di­ler.
An­ma prog­ra­mı ‘Ölüm­süz Kah­ra­man­lar’ isim­li ti­yat­ro oyu­nu­nun sah­ne­len­me­si ile so­na er­di.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2018, 13:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER