‘Vatanımız ilelebet varolacaktır’

Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı'nın 96. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le ya­zı­lı bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­lan­dı.

‘Vatanımız ilelebet  varolacaktır’


30 Ağus­tos Za­fe­ri'nin Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün ön­der­li­ğin­de ile­le­bet ba­ğım­sız ya­şa­ya­ca­ğı­mı­zı tüm dün­ya­ya ilan eden bir des­tan ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen ÇE­SOB Baş­ka­nı Gür, "Va­ta­nı­mı­zın düş­man iş­ga­lin­den ta­ma­men kur­tu­lu­şu­nu sim­ge­le­yen 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı, mil­le­ti­mi­zin tüm im­kan­sız­lık­la­rı­na rağ­men va­tan­se­ver­li­ği sa­ye­sin­de ka­za­nı­lan bir za­fer­dir. Her tür­lü yok­lu­ğa rağ­men el ele, omuz omu­za va­tan sev­gi­siy­le, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de zor­luk­la­rın üs­te­sin­den ge­len Türk mil­le­ti, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün ön­der­li­ğin­de bü­yük bir za­fer ka­zan­mış­tır." de­di.


Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün ko­mu­tan­lı­ğın­da Türk or­du­su­nun gü­cü­nü ta­ri­he bir kez da­ha yaz­dı­ran bu bü­yük za­fe­rin is­tik­lal inan­cı­nın ölüm­süz bir ka­nı­tı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Re­cep Gür, "Mil­le­ti­miz ta­rih bo­yun­ca ba­ğım­sız­lı­ğı uğ­ru­na çok can­lar fe­da et­miş, çok acı çek­miş fa­kat as­la bu mü­ca­de­le­den vaz­geç­me­miş­tir. Bu yüz­den­dir ki ta­ri­hi­miz mil­le­ti­mi­zin yaz­dı­ğı şan­lı des­tan­lar­la do­lu­dur. 30 Ağus­tos Za­fe­ri ise ulu­su­mu­zun ye­ni­den di­ri­li­şi ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­la­rak ulus­la­ra­ra­sı alan­da ka­bul gör­me­si­nin en önem­li adı­mı­dır. 


Bu va­ta­nı ko­ru­mak söz ko­nu­su ol­du­ğun­da as­la te­red­dü­te düş­me­yen hal­kı­mız, po­li­si­miz ve as­ke­ri­miz ol­du­ğu sü­re­ce de dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün de ya­rın da ile­le­bet va­ta­nı­mız var ola­cak­tır. Baş­ta Ulu Ön­der Ata­türk ol­mak üze­re yur­du ve ulu­su uğ­ru­na se­ve se­ve can­la­rı­nı fe­da eden fe­da­kar si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı ve isim­le­ri­ni bi­le bil­me­di­ği­miz za­fe­rin kah­ra­man­la­rı­nı rah­met ve min­net­le, kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi şük­ran­la anı­yo­rum" di­ye ko­nuş­tu. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER