Yaz Kuran Kursları’nda ikinci dönem başladı

Çorum Müftülüğü tarafından organize edilen ‘Yaz Kuran Kursları’n da ikinci dönem dün başladı.

Yaz Kuran Kursları’nda  ikinci dönem başladı

RECEP MEBET
Çorum Müftülüğü tarafından organize edilen ‘Yaz Kuran Kursları’n da ikinci dönem dün başladı.
İki dönem halinde düzenenen kursların ilk yarısı, 25 Haziran - 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşti.

 

4-6 YAŞ ÇO­CUK­LA­RA ÖZEL SI­NIF­LAR
Her yaş gru­bun­dan öğ­ren­ci­nin ya­nı­sı­ra ye­tiş­kin­ler için de kurs­ların düzenlendiği eğitim programı dahilinde  4-6 yaş sı­nıf­la­rı da açıldı. Sı­nıf­lar, ka­yıt olan­la­rın yaş­la­rı ve bil­gi se­vi­ye­le­ri göz önü­ne alı­na­rak oluş­tu­ru­ldu. Kurs­lar­da, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı'nca be­lir­le­nen şart­la­rı ta­şı­yan öğ­re­ti­ci­ler gö­rev aldı. 
Ay­rı­ca, mev­sim­lik iş­çi­le­rin ço­cuk­la­rı­nın da Ku­ran Kurs­la­rın­dan fay­da­lan­ma­sı ama­cıy­la söz ko­nu­su iş­çi­le­rin bu­lun­du­ğu yer­ler­de de kurs­lar açılması planlandı.

 

‘DİN ÖĞRETİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT’
Yaz Kuran Kursları’nın din öğretimi açısından önemli bir imkan olduğunu belirten yetkililer, tüm çocuk ve gençlerin bu fırsattan faydalanması gerektiğini dile getirdiler.
Düzenlenen kurslar kap­sa­mın­da Ku­ran-ı Ke­rim öğretiminin ya­nı sı­ra sosyal ve spor­tif fa­ali­yet­lerin de gerçekleştirildiğini anlatan yetkililer, öğrenciler için özel organizasyonlar hazırlandığını hatırlattılar.
Yetkililer, 25 Ha­zi­ran’da baş­la­yan Yaz Ku­ran Kurs­la­rı’nın 17 Ağus­tos 2018 ta­ri­hin­de so­na ere­ceğini bildirdiler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER