Yaz Kur’an Kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Bey­te­pe Ca­mii ön­cü­lü­ğün­de Kaf­ka­sev­ler Ca­mii, Hz. Ebu­be­kir Ca­mii ve Yö­rü­kev­ler Ca­mii Kur’an Kur­su öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan “15 Tem­muz Şe­hit­le­ri An­ma” prog­ra­mı dü­zen­len­di.

Yaz Kur’an Kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

M.BU­RAK YAL­ÇIN
Bey­te­pe Ca­mii ön­cü­lü­ğün­de Kaf­ka­sev­ler Ca­mii, Hz. Ebu­be­kir Ca­mii ve Yö­rü­kev­ler Ca­mii Kur’an Kur­su öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan “15 Tem­muz Şe­hit­le­ri An­ma” prog­ra­mı dü­zen­len­di.
Et­kin­li­ğe İl Müf­tü­lü­ğü Per­so­nel ve İda­ri Ma­li İş­ler Mü­dü­rü Ser­vet Tür­koğ­lu, Di­ya­net-Sen Şu­be Baş­ka­nı Ali Yıl­dız ve ba­zı ca­mi imam­la­rı ka­tıl­dı.


Nu­ret­tin Ka­ya­cı’nın Kur’an-ı Ke­rim ti­la­ve­ti ile baş­la­yan et­kin­lik­te ko­nuş­ma ya­pan Bey­te­pe Ca­mii İma­mı Rı­fat Sert, Tür­ki­ye’nin bir­kaç yüz bin ki­lo­met­re­lik top­rak par­ça­sın­dan iba­ret ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye sa­de­ce bir ül­ke­nin adı de­ğil­dir. Tür­ki­ye za­lim­le­rin kor­ku­su, maz­lum­la­rın sı­ğı­na­ğı, aç­la­rın aşı, ezi­len­le­rin umu­du­dur. Tür­ki­ye, İs­lam üm­me­ti için Nuh’un ge­mi­si gi­bi bir umut­tur. 15 Tem­muz’da dı­şa­rı­da­ki düş­man­lar içe­ri­de­ki iş­bir­lik­çi ha­in­le­re tank­lar­la, uçak­lar­la bu ge­mi­yi del­di­rip ba­tır­ma­ya uğ­raş­tı­lar. Fa­kat Al­lah’ın lüt­fuy­la bu mil­le­tin ev­lat­la­rı be­den­le­ri­ni del­dir­di­ler ama ge­mi­yi del­dir­me­di­ler” de­di.
Öğ­ren­ci­ler et­kin­lik­te gü­nün öne­mi­ne bi­na­en şi­ir­le­rin ol­du­ğu ti­şört­ler giy­di­ler.


Ka­an Ali Sel­bes, Ömer Fa­ruk Baş­ker ve Yu­suf İl­han isim­li öğ­ren­ci­le­rin şi­ir oku­du­ğu et­kin­lik­te Ak­şem­sed­din Ca­mii İma­mı Se­fa Kır­cı da se­la oku­du.
Ya­pı­lan dua­nın ar­dın­dan et­kin­lik so­na er­di.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 16:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER