Yeni atık su kolektör hattı taşkınları önleyecek

Ço­rum'un her böl­ge­sin­de alt ya­pı ve üst ya­pı ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eden Ço­rum Be­le­di­ye­si, Bu­ha­ra­ev­ler ve Ulu­ka­vak'a ye­ni atık su ko­lek­tör hat­tı ya­pı­yor. 

Yeni atık su kolektör hattı taşkınları önleyecek

Ulu­ka­vak Atık Su Ko­lek­tör Hat­tı ile aşı­rı ya­ğış­lar­da olu­şan su bas­kın­la­rı­nın ve taş­kın­la­rın önü­ne ge­çi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "2 bin met­re 80 cm, 800 met­re 60 cm ve 500 met­re 50 cm ol­mak üze­re top­lam­da 3 bin 370 met­re hat ya­pı­lı­yor. İha­le be­de­li 1.199.950TL. Bu hat­tan Sö­ğüt­lü­ev­ler, Köp­rü­ba­şı, Sel­çuk, İb­ra­him­ça­yı­rı, Bu­ha­ra­ev­ler, Tek­ce­viz, Ga­ran­ti­ev­ler, Mu­ra­tev­ler cad­de ve so­kak­la­rı, Ilı­ca Bağ­la­rı ve Hi­tit Üni­ver­si­te­si­nin Ku­zey Kam­pü­sü fay­da­la­na­cak." de­di.

Ko­lek­tör hat­tı yap­ma amaç­la­rı­nın aşı­rı ya­ğış­la­rın ne­den ol­du­ğu taş­kın­la­rı ön­le­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Gül, "Da­ha ön­ce mev­cut olan atık su hat­tı 400'lük­tü ya­ni 40 san­ti­met­re­lik bo­ru­lar­dı. Do­la­yı­sıy­la hat, aşı­rı ya­ğış­lar­da su­yu ta­şı­ya­mı­yor­du. Bu se­bep­le de ka­nal­lar­da taş­kın­lar olu­yor­du. Ye­ni ima­ra açı­lan yer­le­rin atık su hat­tı­nın da mev­cut hat­ta bağ­lan­ma­sı yo­ğun­lu­ğu ar­tır­mış­tı. Bü­tün bu se­bep­ler bu­ra­da ki mev­cut hat­tın bo­ru ça­pı­nı ge­niş­let­me­yi zo­run­lu ha­le ge­tir­di. Atık Su Ko­lek­tör Hat­tı ta­mam­lan­dı­ğın­da aşı­rı ya­ğış­lar se­be­biy­le böl­ge­de olu­şan taş­kın­la­rın da önü­ne ge­çil­miş ola­cak." di­ye ko­nuş­tu. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER