Yıldırım Beyazıt Mahalle Mescidi resmen açıldı

Ya­pı­mı kı­sa sü­re ön­ce ta­mam­la­nan ve Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de iba­de­te açı­lan Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Ma­hal­le Mes­ci­di’nin res­mi açı­lı­şı Cu­ma na­ma­zı­nın ar­dın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di.

Yıldırım Beyazıt Mahalle Mescidi resmen açıldı

Ya­pı­mı kı­sa sü­re ön­ce ta­mam­la­nan ve Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de iba­de­te açı­lan Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Ma­hal­le Mes­ci­di’nin res­mi açı­lı­şı Cu­ma na­ma­zı­nın ar­dın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di.
Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­mi’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si Pa­zar­te­si Pa­za­rı ci­va­rın­da ya­pı­lan Hz. Hü­se­yin Ma­hal­le Mes­ci­di ve Çam­de­ğir­me­ni 4. So­kak üze­ri­ne ya­pı­mı ta­mam­la­nan Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Ma­hal­le Mes­ci­di, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de iba­de­te açıl­mış­tı. İba­de­te açı­lan ma­hal­le mes­cit­le­rin­den Çam­de­ğir­me­ni 4.So­kak'ta bu­lu­nan Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Ma­hal­le Mes­ci­di­nin res­mi açı­lı­şı dü­zen­le­nen tö­ren­le ger­çek­leş­ti­ril­di. Kı­lı­nan Cu­ma na­ma­zı­nın ar­dın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len açı­lı­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ün ya­nı sı­ra Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Al­per Za­hir ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. 


‘ŞEH­Rİ­Mİ­ZE BÜ­YÜK CA­Mİ­LER KA­ZANDIR­DIK’
Açı­lış ön­ce­sin­de ko­nuş­ma ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan hiz­met­le­rin va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan tak­dir­le kar­şı­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Ma­hal­le Mes­ci­di’nin 294 met­re­ka­re alan üze­rin­de yer al­dı­ğı­nı ifa­de eden Baş­kan Gül, “Be­le­di­ye­mi­zin; iba­det­ha­ne­le­ri­miz, ca­mi­le­ri­miz, mes­cit­le­ri­miz­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı, hiz­met­le­ri hem di­ya­net iş­le­ri baş­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan hem de va­tan­daş­la­rı­mız ta­ra­fın­dan tak­dir­le kar­şı­la­nı­yor. Bi­ze de va­tan­daş­la­rı­mı­zın mem­nu­ni­ye­ti­ne ve­si­le olan bu hiz­met­le­ri yap­mak na­sip ol­du. Bu­nun için de Rab­bi­me hamd edi­yo­rum. Şeh­ri­miz­de iba­det­ha­ne­le­ri­miz­le, ca­mi­le­ri­miz­le, mes­cit­le­ri­miz­le il­gi­li çok kap­sam­lı bir ça­lış­ma baş­lat­mış­tık. Kur'an kurs­la­rı­mız­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mız var. Ma­hal­le­le­ri­mi­ze 4 - 6 yaş ara­sın­da­ki ev­lat­la­rı­mı­zın hem Kur'an öğ­re­ne­bi­le­ce­ği hem de te­mel di­ni bil­gi­le­ri öğ­re­ne­bi­le­ce­ği kurs­lar in­şa et­tik. Ca­mi ba­kım ve ona­rı­mı, ta­mi­ra­tı ta­di­la­tıy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mız var. Bun­la­rı sür­dür­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Han­gi mes­ci­di­mi­zin, han­gi ca­mi­mi­zin na­sıl bir ih­ti­ya­cı var­sa bu­nu tes­pit edi­yo­ruz. Son­ra da ora­da ge­rek­li ça­lış­ma­yı ya­pı­yo­ruz. Hem iba­det­ha­ne­mi­zin ru­hu­na, hem de ca­mi ce­ma­ati­mi­ze ya­kı­şa­cak ça­lış­ma­lar­la bu me­kan­la­rı da­ha da gü­zel­leş­ti­ri­yo­ruz. Şeh­ri­mi­ze bü­yük ca­mi­ler ka­zan­dır­dık.  Ba­zı ca­mi­le­ri­mi­zi dev­ral­mış ve Be­le­di­ye ola­rak biz ta­mam­la­mış­tık. Haz­re­ti İb­ra­him, Ak­şem­sed­din Ca­mi­le­ri­ni şeh­ri­mi­ze ka­zan­dır­dık. Bu­nun ya­nın­da Ab­di­bey ve Ka­ra­ke­çi­li Ca­mi­imi­zi ade­ta ye­ni­den in­şa et­tik. Ca­mi alan­la­rı­mı­zı ge­niş­let­tik. İba­det­ha­ne­le­ri­mi­zin hem ala­nı ge­niş­le­di hem çev­re dü­zen­le­me­le­ri­ni yap­tık. İba­det­ha­ne­ler­le il­gi­li di­ğer bir ça­lış­ma­mız ise ma­hal­le­le­ri­mi­ze söz ver­di­ği­miz ve ya­vaş ya­vaş ta­mam­la­dı­ğı­mız ma­hal­le mes­cit­le­riy­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mız. Bay­ram­dan he­men ön­ce 2 ma­hal­le mes­ci­di­mi­zi iba­de­te ha­zır ha­le ge­tir­miş­tik. Hem­şeh­ri­le­ri­miz bay­ram na­ma­zı­nı bu­ra­lar­da eda et­ti­ler. Yi­ne bay­ram­dan ön­ce, Meh­met Za­hit Kot­ku Haz­ret­le­ri­nin adı­nı ver­di­ği­miz Ilı­ca Cad­de­miz­de­ki ca­mi­mi­zi res­mi ola­rak hiz­me­te aç­mış­tık. Os­man­lı Sul­tan­la­rı­nın dör­dün­cü­sü olan Yıl­dı­rım Ba­ye­zid Haz­ret­le­ri­nin adı­nı ver­di­ği­miz mes­ci­di­mi­zin res­mi açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. 


495 Kİ­Şİ­LİK OS­MAN­LI MES­Cİ­Dİ
Al­lah Kur'an-ı Ke­rim’de Tev­be Su­re­sin­de şöy­le bu­yu­ru­yor: “Al­lah'ın mes­cit­le­ri­ni, an­cak Al­lah'a ve ahi­ret gü­nü­ne ina­nan, na­ma­zı dos­doğ­ru kı­lan, zekâtı ve­ren ve Al­lah'tan baş­ka­sın­dan kork­ma­yan kim­se­ler imar eder. İş­te on­la­rın doğ­ru yo­lu bu­lan­lar­dan ol­ma­la­rı umu­lur" di­yor. Biz bu aye­te maz­har ol­mak is­ti­yo­ruz. Bir mü­min ola­rak, bu aye­tin kas­tet­ti­ği in­san­lar ol­mak ni­ye­tin­de­yiz. Al­lah mu­vaf­fak et­sin. Gay­ret biz­den, Tev­fik Al­lah'tan. Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si, Çam­de­ğir­me­ni 4. So­kak­ta 495 ki­şi­lik bir Os­man­lı mes­ci­di in­şa et­tik. 294 met­re­ka­re­lik bir alan­da in­şa et­ti­ği­miz mes­ci­di­miz Ha­rim kat, Mah­vil kat ve son ce­ma­at ala­nın­dan olu­şu­yor. Ma­hal­le ara­sı­na in­şa et­ti­ği­miz bu mes­ci­di­mi­zin, şeh­ri­mi­ze, va­tan­daş­la­rı­mı­za ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. Al­lah ya­pı­mın­da eme­ği ge­çen her­kes­ten ra­zı ol­sun. Bu­ra­da rab­bi­ne el açan her­kes­ten de mil­le­ti­mi­ze, mem­le­ke­ti­mi­ze ve biz­le­re dua et­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum.  Ha­yır­lı uğur­lu ol­sun.”         (Ha­ber Mer­ke­zi) 

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2018, 15:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER