Yılmaz Bıçakçılık’tan ‘son güne kalmayın’ uyarısı

Yıl­maz Bı­çak­çı­lık yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de Ço­rum hal­kı­nı uyar­dı.

Yılmaz Bıçakçılık’tan  ‘son güne kalmayın’ uyarısı

RE­CEP ME­BET
Ye­ğe­ni Si­nan Sa­ka­toğ­lu ile bir­lik­te açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ali Hı­şır, bı­çak­la­rı­nı bi­le­ği­let­mek is­te­yen­le­re ses­le­ne­rek, “Son gü­ne kal­ma­yın” uya­rı­sın­da bu­lun­du.

 

‘DO­LA­RA İNAT ZAM YOK’
Eko­no­mi­de­ki ge­liş­me­le­re rağ­men fi­yat ta­ri­fe­le­ri­nin ge­çen bay­ram­la ay­nı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ali Hı­şır, “Do­la­ra inat bu yıl da zam yok” de­di.

“Her işin bir us­ta­sı var” di­yen Hı­şır, “Tüm bı­çak bi­le­ği­le­yen­ler bı­çak­çı de­ğil­dir” söz­le­riy­le fark­lı mes­lek­ler­den olup da Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de pi­ya­sa­ya çı­kan kor­san bı­çak­çı­la­rı eleş­tir­di.

Mes­lek­te 48 yı­lı ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı ve üç ku­şak­tır bu iş­le uğ­raş­tık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Hı­şır, ça­kı ve ka­sap bı­çak­la­rı imal et­tik­le­ri­ni söy­le­di.

Çin ma­lı bı­çak­la­ra iti­bar edil­me­me­si­ni de is­te­yen Hı­şır, “El ya­pı­mı bı­çak­la­rı kul­la­nan­lar far­kı bi­lir. Ka­li­te­li bı­çak, her za­man uzun ömür­lü olur” de­di.

Hı­şır, “Bı­çak çe­şit­le­ri­mi­zi ya­kın­dan gör­mek ve hiz­met­le­ri­miz hak­kın­da de­tay­lı bil­gi al­mak is­te­yen her­ke­si Aras­ta Çar­şı­sı 8. Hür­ri­yet So­kak 1. No­ter al­tı nu­ma­ra 10’da­ki iş­ye­ri­mi­ze bek­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER