Zaferin 96. yılı Sungurlu'da törenlerle kutlandı

30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nın 96. yıl­dö­nü­mü, tüm yurt­ta ol­du­ğu gi­bi Sun­gur­lu'da da coş­ku ile kut­lan­dı.

Zaferin 96. yılı Sungurlu'da törenlerle kutlandı

Kut­la­ma­lar Ata­türk Anı­tı’na çe­lenk sun­ma tö­re­ni ile baş­la­dı. Ata­türk Mey­da­nı’nda­ki tö­re­ne Kay­ma­kam Mi­tat Gö­zen, Gar­ni­zon Ko­mu­tan ve­ki­li Per­so­nel As­teğ­men Ah­met Ya­sin Yıl­dız, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Em­rah Öz­ge Yel­ken'in ya­nı sı­ra, si­ya­si par­ti tem­sil­ci­le­ri, da­ire amir­le­ri, as­ke­ri er­kan ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan tö­ren­de Gar­ni­zon Ko­mu­tan ve­ki­li Per­so­nel As­teğ­men Ah­met Ya­sin Yıl­dız gü­nün an­lam ve öne­mi­ni be­lir­ten bir ko­nuş­ma yap­tı.
Bu­ra­da­ki prog­ra­mın ar­dın­dan Kay­ma­kam Mi­tat Gö­zen, kay­ma­kam­lık ma­ka­mın­da Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı ve­ki­li Per­so­nel As­teğ­men Ah­met Ya­sin Yıl­dız, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner ve Cum­hu­ri­yet Baş­sa­vı­sı Em­rah Öz­ge Yel­ken ile bir­lik­te teb­rik­le­ri ka­bul et­ti. (İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER