Güvenli İnternet Kullanımı

Bu­gün ar­tık in­ter­net­te ile­ti­şim, bil­gi­ye ulaş­ma, oyun eğ­len­ce, ban­ka­cı­lık, alış­ve­riş ve di­ğer bir­çok şe­yi ra­hat ve ko­lay ola­rak ya­pa­bi­li­yo­ruz. Fa­kat in­ter­net­te suç­lar, suç­lu­lar, do­lan­dı­rı­cı­lar, is­tis­mar­cı­lar, si­ber zor­ba­lar, ta­ciz­ci­ler, teş­hir­ler ­de var. Tek­no­lo­ji hız­la ge­li­şe­rek iler­ler­ken, sa­nal âle­min gö­rün­me­yen ka­ran­lık yü­zün­de olan­lar da ma­ale­sef ar­ta­rak de­vam edi­yor.
"İn­sa­nın, in­sa­na ve­re­bi­le­ce­ği en gü­zel şey gü­ven­dir." sö­zü her­kes ta­ra­fın­dan ka­bul gör­mek­te­dir. İn­ter­net or­ta­mın­da gü­ven ara­mak, çöl­de su ara­ma­ya ben­zer. İn­ter­ne­tin in­san­la­ra sun­du­ğu ko­lay­lık­la­rı ve fır­sat­la­rı inkâr edi­le­mez. Fa­kat in­ter­ne­tin fay­da­la­rı ile za­rar­la­rı ara­sın­da bir he­sap ya­pıl­dı­ğın­da, "İn­ter­net Gü­ven­li­ği", "İn­ter­ne­tin Bi­linç­li Kul­la­nı­mı", "İn­ter­net Hak-Hu­kuk ve So­rum­lu­luk­la­rı" ko­nu­la­rı­nın ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nun far­kı­na va­ra­bi­li­yo­ruz.

İn­ter­net Gü­ven­li mi?

İn­ter­ne­ti gü­ven­li ol­du­ğu­nu söy­le­mek için ge­rek­li ted­bir­ler mut­la­ka alın­ma­lı­dır. İn­ter­net or­ta­mın­da %100 gü­ven­lik ga­ran­ti­si­ni hiç kim­se ve­re­mez. İn­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı ken­di üzer­le­ri­ne dü­şen gö­rev­le­ri ve so­rum­lu­luk­la­rı ye­ri­ne ge­ti­rir­ler­se, in­ter­ne­ti bel­li bir dü­zey­de gü­ven­li ha­le ge­ti­re­bi­lir­ler. 

İn­ter­ne­ti gü­ven­lik ha­le ge­tir­mek için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken so­rum­lu­luk­lar:
* An­ti­vi­rüs ve fi­re­wall (gü­ven­lik) prog­ra­mı kul­lan­mak, İş­le­tim Sis­te­mi­mi­zi gün­cel tut­mak.
* Ne­yi ne­re­de ara­dı­ğı­mı­za dik­kat et­mek.
* Kab­lo­suz ağı­mı­zın şif­re­si­ni pay­laş­ma­mak ve her­ke­se açık şe­kil­de bı­rak­ma­mak, şif­re gü­ven­li­ği­ne dik­kat et­mek.
* İn­ter­net üze­rin­den alış­ve­riş ya­pı­yor­sak sa­nal kre­di kar­tı kul­lan­ma­yı ter­cih et­mek.
* Şüp­he­li link­le­ri ve e-ma­il­le­ri aç­ma­mak, tık­la­ma­mak, Phis­hing (ba­lık) tu­za­ğı­na düş­me­mek.
* Çok ki­şi­nin kul­lan­dı­ğı bil­gi­sa­yar­da, ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri­ni zo­run­lu ol­ma­dık­ça yap­ma­mak, İn­ter­net Ban­ka­cı­lı­ğı ve çev­ri­mi­çi alış­ve­riş­te dik­kat­li ol­mak.
* Üye­lik is­te­nen si­te­ler­de ki­şi­sel bil­gi­le­rin ta­ma­mı­nı ver­me­mek, Kim­lik Hır­sız­lı­ğı ve Do­lan­dı­rı­cı­lı­ğa ma­ruz kal­ma­mak.
* Sos­yal pay­la­şım si­te­le­rin­de ki­şi­sel giz­li­lik, mah­re­mi­yet ve pay­la­şım ko­nu­la­rın­da öl­çü­ler ve sı­nır­lar be­lir­le­mek, Sos­yal Ağ Gü­ven­li­ği­ne dik­ka­t et­mek.
Ço­cuk is­tis­mar­cı­la­rı­nın, uyuş­tu­ru­cu ba­tak­lı­ğı­nın, söz­de sağ­lık ürün­le­ri sim­sar­la­rı­nın, sap­kın ina­nış­la­rın, te­rör pro­pa­gan­da­la­rı­nın, müs­teh­cen­li­ğin ve genç­le­ri­mi­zi kö­tü yo­la sü­rük­le­yen fu­huş teh­li­ke­si­nin yu­va­lan­dı­ğı bir çu­kur­dur sa­nal dün­ya. Eğer ted­bir alın­maz­sa teh­li­ke­ler tüm top­lu­mu teh­dit et­me­ye ve art­ma­ya de­vam ede­cek­tir.
İn­ter­ne­tin bi­linç­li kul­la­nı­mı, in­ter­net gü­ven­li­ği için en önem­li un­sur­dur. Yüz­de yüz bir gü­ven­lik sağ­la­na­ma­sa da gü­ven­lik için an­ti­vi­rüs ve fi­re­wall prog­ram­la­rı mut­la­ka kul­la­nıl­ma­lı­dır. Gü­ven­li İn­ter­net için çö­züm: Gü­ven­li İn­ter­net Hiz­me­ti, An­ti­vi­rüs, Fi­re­wall ve Bi­linç­li İn­ter­net Kul­la­nı­mı şek­lin­de ol­ma­lı­dır.

Ön­ce Ço­cuk­la­rı­mız!
Ma­ale­sef in­ter­net ve bil­gi­sa­yar kul­la­nım ya­şı 3 ya­şı­na ka­dar in­miş bu­lu­nu­yor. Ar­tık an­ne ba­ba­lar ço­cuk­la­rı­nı sus­tur­mak için el­le­ri­ne cep te­le­fo­nu, tab­let ve­re­bi­li­yor­lar(!) An­cak, bu du­rum ço­cuk­la­rın is­tis­ma­ra da­ha açık ve sa­vun­ma­sız ol­duk­la­rı için kö­tü bir du­rum­dur. Ço­cuk is­tis­ma­rı hem bir in­san­lık su­çu hem de dün­ya­da çok ağır ce­za­sı olan bir suç­tur. Çün­kü is­tis­mar edi­len her ço­cuk, top­lu­mun te­la­fi­si zor, en ağır ya­ra­sı­dır.

YORUM EKLE