Hayal Et, Tasarla, Keşfet ve Kullan

3 Bo­yut­lu Ya­zı­cı Ne­dir? Na­sıl Kul­la­nı­lır?
3 bo­yut­lu ola­rak çi­zi­mi ya­pıl­mış ci­sim­le­ri, plas­tik ve ben­ze­ri mal­ze­me­ler kul­la­na­rak oluş­tu­ran ci­haz­la­ra 3 Bo­yut­lu (3D) ya­zı­cı­lar de­nir. 
En çok kul­la­nı­lan tek­no­lo­ji, 3 bo­yut­lu mo­de­li 2 bo­yut­lu kat­man­lar ha­lin­de yı­ğı­la­rak 3 bo­yut­lu ürün el­de eden "fu­sed de­po­si­ti­on mo­de­ling" tek­ni­ği ile ça­lı­şan 3 bo­yut­lu ya­zı­cı­lar­dır.
3 bo­yut­lu ya­zı­cı­lar­da oluş­tur­mak için ön­ce­lik­le 3 bo­yut­lu bir çi­zi­mi­nin ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. 3 bo­yut­lu çi­zim So­lid­Works, Au­to­Cad, Rhi­no3D, Bon­zai ve ben­ze­ri sık­ça kul­la­nı­lan yük­sek ma­li­yet­li ya­zı­lım­lar ol­du­ğu gi­bi, Go­og­le Sketc­hup, Fre­eCad ve ben­ze­ri çok ba­şa­rı­lı üc­ret­siz ya­zı­lım­lar da var­dır. Ya­pı­lan 3 Bo­yut­lu çi­zim, STL (STe­re­oLit­hog­raphy) for­ma­tın­da kat­man­lar ha­li­ne dö­nüş­tü­rü­lür.
3 bo­yut­lu ya­zı­cı­lar­da ge­nel­lik­le ABS, PLA ve ben­ze­ri ter­mop­las­tik mal­ze­me­ler kul­la­nı­lır. 

Eri­me sı­cak­lı­ğı­na ısı­tıl­mış ter­mop­las­tik mal­ze­me, bil­gi­sa­yar kon­tro­lün­de ha­re­ket et­ti­ri­lir ve 2 bo­yut­lu kat­man­lar ha­lin­de tab­la­ya yı­ğı­la­rak üre­til­miş olur.
Kul­la­nı­lan tek­nik­ler ara­sın­da­ki en be­lir­gin fark kat­man­la­rın na­sıl yı­ğıl­dı­ğı­dır. Ba­zı­la­rı mal­ze­me­yi eri­tip yu­mu­şa­ta­rak kat­man­la­rı oluş­tu­rur, di­ğer­le­ri ise sı­vı hal­de­ki mal­ze­me­le­ri doğ­ru­dan yı­ğar ve yığ­ma iş­le­mi­nin he­men ar­dın­dan mal­ze­me sert­leş­ti­ri­le­rek ürü­ne son ha­li ve­ri­lir.

3 bo­yut­lu ya­zı­cı­lar ak­se­su­ar, ayak­ka­bı ta­sa­rı­mın­da, en­düs­tri­yel ve mi­ma­ri ta­sa­rım­lar­da, in­şa­at ve ya­pı iş­le­rin­de, oto­mo­tiv sa­na­yi­sin­de, ha­va-uzay, diş­çi­lik ve tıp sek­tö­rün­de, mü­cev­her, eği­tim­de, coğ­ra­fi bil­gi sis­tem­le­rin­de ve fark­lı alan­lar­da bir­çok ül­ke­de yay­gın ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Sa­na­yi sek­tö­rün­de kul­la­nı­lan bu ya­zı­cı­la­rı, kü­çük ma­sa üs­tü mo­del­le­riy­le de ev­le­ri­miz­de kul­la­na­rak, ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz ürün­le­ri ken­di ba­şı­mı­za üre­te­bi­le­ce­ğiz.

Ürü­nün pla­nı­nı ken­di­miz çi­ze­bi­le­ce­ği­miz gi­bi in­ter­net­ten in­di­re­rek, ürün 3 bo­yut­lu ya­zı­cı­dan üre­ti­le­cek­tir. Üç bo­yut­lu ta­ra­yı­cı­lar­la bil­gi­sa­ya­ra ak­ta­ra­ca­ğı­mız bir ürü­nü, is­te­di­ği­miz sa­yı­da fo­to­ko­pi gi­bi ço­ğal­ta­bi­le­cek­tir. Bu ya­zı­cı­lar­da renk­li ve­ya tek renk üre­tim ya­pı­la­bi­li­yor. Oto­mo­bil, uçak gi­bi ürün­le­rin dış göv­de­le­ri ve bü­yük par­ça­la­rı, fab­ri­ka­lar­da­ki bü­yük ya­zı­cı­lar­la bu­gün­kün­den çok da­ha hız­lı üre­ti­le­bi­le­cek. Ör­ne­ğin Boe­ing ba­zı uçak par­ça­la­rı­nı, Au­di'yse ba­zı oto­mo­bil par­ça­la­rı­nı şim­di­den bu şe­kil­de üret­me­ye baş­la­mış­tır. Ba­zı kla­sik oto­mo­bil­le­rin pi­ya­sa­da zor bu­lu­nan ye­dek par­ça­la­rı ise 3D ya­zı­cı­lar ile üre­ti­le­bi­li­yor.

Son 5-6 yıl­dan be­ri ge­liş­miş ül­ke­ler­de kul­la­nı­lan 3 bo­yut­lu ya­zı­cı­lara, ar­tık ül­ke­miz­de bir bil­gi­sa­yar ve­ya akıl­lı cep te­le­fo­nu ma­li­ye­ti­ne sa­hip ol­mak müm­kün­.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Gürdal Atlamaz
Gürdal Atlamaz - 1 yıl Önce

SketchUp hakkında detaylı bilgiye www.fga.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz