İki Haber İki Hiciv

Bu gün­ler­de gün­dem Da­nış­tay'ın and ka­ra­rı. "Ge­ci­ken ada­let, ada­let de­ğil­dir" der ata­la­rı­mız. Ge­ci­ken ka­rar­la­rın da mad­di ve ma­ne­vi ma­li­yet­le­ri var ne ya­zık ki.
Ha­ber 1 ve ar­ka­sın­dan Ab­dur­ra­him Ka­ra­koç şi­iri:
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'dan çok sert 'Ant' tep­ki­si
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan Da­nış­tay sem­poz­yu­mun­da­ki ko­nuş­ma­sı­na Da­nış­tay'ın 8. Da­ire­si­nin al­dı­ğı an­dı­mız ka­ra­rı­na çok sert tep­ki gös­ter­di.
Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Da­nış­tay'ın 'Öğ­ren­ci An­dı' ka­ra­rıy­la il­gi­li ko­nuş­tu. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, "Beş yıl­da ant ile il­gi­li ka­rar ve­ri­yor Da­nış­tay. 2013'te ne­re­dey­di­niz? 2013'ten 2018'e ka­dar ne­re­dey­di­niz? 2018'e ka­dar ni­çin aca­ba bu ko­nu­da bir ka­rar ve­ril­me­di de şim­di ve­ri­li­yor? Şim­di mi ak­lı­nı­za gel­di?" de­di.
İz­mir Li­ma­nı'nın iha­le­si­ni ya­pı­yo­ruz Da­nış­tay'da iha­le­si 2 yıl bek­li­yor so­nun­da bu­ra­yı ala­cak ki­şi vaz­ge­çi­yor, biz kay­be­di­yo­ruz. 1 mil­yar do­la­rın be­de­li­ni bu mil­le­te ödet­me­ye kim­se­nin hak­kı yok­tur. Bu­nu ba­na Da­nış­tay ney­le izah ede­cek? Da­nış­tay ma­ale­sef ağır­dan al­dı­ğı za­man kim he­sa­bı­nı so­ra­cak? Bu bir ta­ne ör­nek. Baş­ka ör­nek­ler yok mu? Var. Böy­le bir top­lan­tı­da böy­le bir şe­yin içi­ne gir­mek is­te­mem.
Ge­ne te­hir et­me üç ay öte­ye, / Bu da­va de­dem­den kal­dı hâkim beğ.  
Otuz yıl da ba­bam düş­tü ar­dı­na; / Siz sağ olun, o da öl­dü hâkim beğ. 

Kırk yıl ön­ce; ya­ni ba­bam ölün­ce, / Ka­dı­lık­lar hâkim­li­ğe dö­nün­ce, 
Mi­ras­çı­lar tar­la, ta­kım bö­lün­ce, / İre­zil­lik be­ni bul­du hâkim beğ. 

Ya­şım yet­miş iki, usan­dım gel-git; / Bi­ni bul­du bur­da ye­di­ğim zıl­gıt. 
Eğer di­ye­cek­sen: 'ba­na ne, öl git!' / Oğ­lu­mun bir oğ­lu ol­du hâkim beğ. 

Se­kiz ev­lek tar­la, bir ge­ver­lik su, / Yüz yıl­da hö­kü­me bağ­lan­maz mı bu? 
Ka­zan­ma­sam da hu, ka­zan­sam da hu! / Ca­nım ta bur­nu­ma gel­di hâkim beğ. 

Ke­şi­fe-me­şi­fe, dam­ga­ya, harc'a / Ka­nı­mız ku­ru­du har­ca da, har­ca.. 
Sa­ye­niz­de avu­kat­lar yıl­lar­ca, / Fa­ki­ri yol­du da yol­du hâkim beğ. 

Mü­ba­şir itek­ler, kâtip za­vır­lar; / De­ğiş­ti biz­de de gö­ya de­vir­ler. 
Yüz yıl ön­ce adam yi­yen gâvur­lar, / Ta­pu­cu­yu aya sal­dı hâkim beğ. 

Ka­ba­hat siz­de mi, ka­nun­lar­da mı? / Şa­şır­dım billâhi yo­lu yor­da­mı.. 
Kız­ma söz­le­ri­me alam ka­da­nı, / Sı­kın­tı­dan içim dol­du hâkim beğ. 

Mül­kün te­me­liy­di ada­let ha­ni?... / Bi­zim hak te­mel­de sak­lı mı ya­ni? 
Çı­kar­tıp ta ver­sen kim olur mâni? / Yok­sa hır­sız­lar mı çal­dı hâkim beğ?! 

Hem da­va­cı piş­man, hem de da­va­lı.. / Bu yol­da tü­ket­tik çu­lu, çu­va­lı. 
Sab­ret ma­ka­mın­dan çal­ma ka­va­lı, / Sü­rü­ler eki­ne dal­dı hâkim beğ.
***
Di­ğer ha­ber de sağ­lık­la il­gi­li. Ha­be­re ko­nu olan es­ki­den sık sık kar­şı­laş­tı­ğı­mız sı­ra­dan bir olay iken bu gün­ler­de de üzü­cü ama za­man za­man ya­şa­nan dram­lar­dan­dır.
Ha­ber 2 ve yi­ne Ab­dur­ra­him Ka­ra­koç şi­iri:
Şe­ker ko­ma­sı­na gi­re­rek ha­ya­tı­nı kay­be­den 17 ya­şın­da­ki Di­la­ra Kil­ci­oğ­lu'nun ar­dın­dan, genç kı­zın dok­to­ru ol­du­ğu öğ­re­ni­len Prof. Dr. İlk­nur Ars­la­noğ­lu, sos­yal med­ya he­sa­bın­dan açık­la­ma ya­pa­rak, genç kı­zın ölü­müy­le il­gi­li acı ger­çe­ği pay­laş­tı.
Prof. Dr. Ars­la­noğ­lu, genç kı­zın Zon­gul­dak'ta ya­şa­yan ai­le­si­nin mad­di imkânsız­lık­lar ne­de­niy­le ken­di­si­ni kon­tro­le ge­ti­re­me­di­ği­ni, be­lir­te­rek üzün­tü­sü­nü ifa­de et­ti.
Dev­rek'in Eğer­ci Kö­yün­de ya­şa­yan li­se öğ­ren­ci­si Di­la­ra Kil­ci­oğ­lu, di­ya­bet ra­hat­sız­lı­ğı ne­de­niy­le Düz­ce Üni­ver­si­te­si Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi'nde te­da­vi gö­rü­yor­du. Evin­de ra­hat­sız­la­nan ve şe­ker ko­ma­sı­na gir­di­ği tes­pit edi­len Di­la­ra Kil­ci­oğ­lu, ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 

DOK­TOR BEY
Av­rat ye­ğin say­rı, be­nim kar­nım aç, / Keyf için gel­me­dik bu­ra, dok­tor bey.
Fu­ka­ra har­cın­dan yaz da bir ilaç, / Ol­sun der­di­mi­ze ça­re, dok­tor bey.
 
Ta­ma va­tan­da­şık, kar­da­şık ta­ma, / Bun­ca pa­hıl m'olur adam ada­ma?
Gel­dik ta sa­bah­tan kal­dık ak­şa­ma, / Ya­rı­na müm­kün mü sı­ra? Dok­tor bey.
 
Ye­di baş ho­ran­ta yı­kık ha­ne­de, / Tüm ka­zan­cım bi­ni bul­maz se­ne­de,
Yüz pan­gu­not he­lal ol­sun ge­ne de, / Ben ni­re­yim beş yüz ni­re? Dok­tor bey.
 
Tek ka­şık­la çor­ba içer dör­dü­müz, / Kul ba­şın­dan ırak ola der­di­miz.
Sen­den ben­den as­ker is­ter or­du­muz, / Can­dan da mı yeğ­dir pa­ra? Dok­tor bey.
 
Dert, be­la te­bel­leş ol­du ba­şı­ma, / Her ge­ce tah­sil­dar gi­rer dü­şü­me,
Be­ni mah­cup et­me can yol­da­şı­ma, / Er­kek­lik öl­dü mü bre? Dok­tor bey.
 
Bü­yük oğ­lan as­ker, öte­ki çı­rak, / Han için pa­ram yok, ote­li bı­rak,
Mev­sim kış, yol­lar sarp, köy hay­li ırak, / Bir de­ğil, beş de­ğil ya­ra, dok­tor bey.
 
Me­mur ge­lir, kar­şı­lar­sın kö­şe­den, / Zen­gin ge­lir kı­rı­lır­sın ne­şe­den,
Öte kaç­ma bi­zim ga­rip Eşe'den, / Ba­kıp boy­nun­da­ki ki­re, dok­tor bey.
 
He­mi Müs­lü­man'ım, in­sa­nım he­mi, / Ha­li­mi arz et­tim da­rıl­ma emi?
İçin­de man­gır yok, gör­dün ke­se­mi, / Bir de cep­le­ri­mi ara, dok­tor bey.
 
Da­ha sa­ya­yım mı? Nok­san mı da­ha? / Yal­va­ra, yal­va­ra tü­ken­dim aha!
Bu yüz­le mi çı­ka­cak­sın Al­lah'a? / Val­la­hi ya­nar­sın na­ra; dok­tor bey.
 
Bu hi­civ­ler, Türk ede­bi­ya­tı­nın şah eser­le­rin­den­dir. İn­san nef­si­ni, pa­ra­nın gü­cü­nü ve mağ­dur­la­rın fer­ya­dı­nı di­le ge­tir­mek­te­dir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Halil Manuş
Halil Manuş - 2 yıl Önce

Yazınız vesilesiyle Rahmetli Üstad Karakoç'a Allah'tan rahmetler diliyorum.