İLEM ve İslâmcı Dergiler Projesi

Si­vil top­lu­mun ba­şar­dı­ğı ba­zı hiz­met­ler var ki, bun­la­rı tak­dir et­mek ve des­tek­le­mek va­cip olu­yor.
Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı’nın fi­nan­se et­ti­ği İSAM’ın (İs­lam Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi) yap­tık­la­rı, İs­tan­bul Eği­tim ve Araş­tır­ma Vak­fı’nın (İSAR) öğ­re­tim ve eği­tim des­tek pro­je­si, ilmî ça­lış­ma­la­rı ve ya­yın­la­rı), İlmî Etüd­ler Der­ne­ği İLEM’in ba­şar­dık­la­rı ba­şat ör­nek­ler­dir. Bu ku­ru­luş­la­rın, bir ül­ke­nin en önem­li un­su­ru olan in­sa­na ya­tı­rım yap­ma­la­rı ve ye­tiş­miş in­san­la­rı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len bi­lim, me­de­ni­yet ve kül­tür hiz­met­le­ri/eser­le­ri en bü­yük tak­di­ri, öv­gü­yü ve des­te­ği hak edi­yor.
Bun­la­rın ör­nek­li­ğin­de ha­ya­ta ge­çe­cek ben­zer­le­ri ül­ke­mi­zin en önem­li zen­gin­li­ği ola­cak, dü­şün­ce ve kül­tür ha­ya­tı­mı­zı ol­ma­sı ge­re­ken se­vi­ye­ye yük­sel­te­cek, özü­müz­den ve de­ğer­le­ri­miz­den sa­pan yö­ne­liş­le­re çe­ki­dü­zen ve­re­cek­tir. .
Bu ya­zı­da, on­lar­dan bi­ri olan İLEM’in, ül­ke­miz­de İs­lam dü­şün­ce­si ta­ri­hi ba­kı­mın­dan çok önem­li olan bir pro­je­le­ri­ne da­ir ken­di­le­rin­den al­dı­ğım bil­gi­yi pay­la­şa­ca­ğım.

İl­mi Etüd­ler Der­ne­ği (İLEM), Tür­ki­ye’de İs­lam­cı ya­yın­cı­lı­ğın se­rü­ve­ni­ni ele al­mak ama­cıy­la 2013 yı­lın­da İs­lam­cı Der­gi­ler Pro­je­si’ni ha­ya­ta ge­çir­di. Pro­je­nin ön­ce­ki aşa­ma­la­rın­da 1908-1980 ya­yım­la­nan İs­lam­cı der­gi­ler in­ce­len­di, di­ji­tal or­ta­ma ak­ta­rıl­dı, sem­poz­yum­lar dü­zen­len­di ve ki­tap­lar ya­yım­lan­dı. Pro­je­nin üçün­cü aşa­ma­sın­da 1980 son­ra­sı ya­yım­la­nan yak­la­şık 500 der­gi­nin 20 bi­ne ya­kın sa­yı­sı di­ji­tal­leş­ti­ri­le­rek ka­ta­log­la­na­cak­tır. 2018 yı­lı so­nu­na ka­dar de­vam ede­cek pro­je ça­lış­ma­la­rı sa­ye­sin­de İs­lam­cı­lık dü­şün­ce­si­ne ve üze­ri­ne ya­pı­lan tar­tış­ma­la­ra ye­ni bir bo­yut ka­zan­dır­mak ve İs­lam­cı­lık dü­şün­ce­si­nin en önem­li bi­rin­cil kay­nak­la­rın­dan olan der­gi­ler va­sı­ta­sıy­la İs­lam­cı­lı­ğa da­ir me­se­le­le­rin ye­ni­den dü­şü­nül­me­si­ne bir kat­kı sağ­la­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır.

Gü­nü­müz­de İs­lam­cı­lık et­ra­fın­da­ki tar­tış­ma­lar can­lı­lı­ğı­nı de­vam et­tir­mek­te­dir. Son za­man­lar­da özel­lik­le İs­lam dün­ya­sın­da ve Tür­ki­ye’de ya­şa­nan ge­liş­me­ler Müs­lü­man­la­rı ve İs­lam­cı­lık dü­şün­ce­si­ni tek­rar tar­tış­ma­la­rın mer­ke­zi­ne ta­şı­mış ve özel­lik­le bu alan­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve ya­yın­lar­da cid­di bir ha­re­ket­li­lik ve ar­tış oluş­tur­muş­tur. İs­lam­cı­lık dü­şün­ce­si­nin bu ka­dar can­lı bir ko­nu ol­ma­sın­da onun bir an­lam­da ha­ya­tın fark­lı alan­la­rı­na et­ki­de bu­lun­ma­sı et­ki­li­dir. An­cak çok tar­tı­şı­lan ve ko­nu­şu­lan bir­çok me­se­le­de ol­du­ğu gi­bi İs­lam­cı­lık­la il­gi­li tar­tış­ma­la­rın da en bü­yük so­run­la­rın­dan bi­ri­si tek­ra­ra düş­me key­fi­ye­ti­dir/eği­li­mi­dir. Bu so­ru­nu aş­mak için me­se­le­yi ge­nel hat­la­rı ile ele alan ça­lış­ma­lar­dan, da­ha özel ve ay­rın­tı­lı in­ce­le­yen ça­lış­ma­la­ra yö­nel­mek ge­rek­mek­te­dir. İLEM 3. İs­lam­cı Der­gi­ler Sem­poz­yu­mu ile bu ge­re­ği ye­ri­ne ge­tir­me­yi he­def­le­miş­tir.

Ala­nın­da bir ilk olan bu pro­je ile te­mel ola­rak İs­lam­cı­lık dü­şün­ce­si­ni an­la­ma ve ye­ni­den gün­de­me ge­tir­me ça­ba­la­rı­na açı­lım­lar ge­tir­mek ve des­tek ol­mak; İs­lam­cı­la­rın si­ya­si, ik­ti­sa­di, sos­yal ve kül­tü­rel bi­ri­kim­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­mak ve İs­lam­cı­lık dü­şün­ce­si­nin mec­ra bul­du­ğu ve mec­ra aç­tı­ğı der­gi­le­ri ka­yıt al­tı­na alıp bir ara­ya ge­ti­re­rek İs­lam­cı­lık­la il­gi­li ça­lış­ma­la­ra kat­kı yap­mak amaç­lan­mak­ta­dır. Tür­ki­ye’de İs­lam­cı dü­şün­ce­nin ge­li­şi­mi­ni ve üre­ti­mi­ni gö­rü­nür ha­le ge­tir­mek; İs­lam­cı­lık­la il­gi­li ça­lış­ma ya­pan araş­tır­ma­cı­la­rın bi­rin­cil kay­nak­la­ra ulaş­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­mak; İs­lam­cı­lık araş­tır­ma­la­rı­na ol­gu­sal bir ze­min ka­zan­dır­mak; İs­lam­cı­lık araş­tır­ma­la­rı­nı teş­vik et­mek ve İs­lam­cı dü­şün­ce ar­şi­vi­ni kur­mak üze­re ön ha­zır­lık yap­mak bu pro­je­nin he­def­le­ri ara­sın­da­dır.

İs­lam­cı Der­gi­ler Pro­je­si (İDP) kap­sa­mın­da 2017 yı­lın­da baş­la­yan söz­lü ta­rih mü­la­kat­la­rı, İs­lam­cı der­gi­ci­li­ğin ya­yın ha­ya­tın­da fi­kir­le­riy­le, ya­zı­la­rıy­la ve ça­lış­ma­la­rıy­la yer al­mış ki­şi­ler­le ger­çek­leş­ti­ril­mek­te ve böy­le­ce İs­lam­cı dü­şün­ce­nin se­ren­ca­mı­na ışık tu­tul­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Bu­gü­ne ka­dar otu­za ya­kın isim­le ger­çek­leş­ti­ri­len bu mü­la­kat­la­rın vi­de­ola­rı in­ter­net si­te­sin­de ya­yın­la­na­rak il­gi­li­le­rin is­ti­fa­de­si­ne su­nul­mak­ta­dır. Ay­rı­ca mü­la­kat ya­pı­lan ki­şi­le­re özel ha­zır­la­nan say­fa­lar­da, bi­yog­ra­fik bil­gi­le­rin ya­nı sı­ra ki­şi­le­rin İDP der­gi ka­ta­lo­ğun­da yer alan ya­zı­la­rı­na da yer ve­ri­le­rek dö­ne­me da­ir bü­tün­cül bir ba­kış müm­kün kı­lın­mak­ta­dır.
Ol­duk­ça sı­nır­lı im­kan­lar­la -da­ha baş­ka eser­le­ri ya­nın­da- bu önem­li pro­je­yi ger­çek­leş­ti­ren der­ne­ğe şah­sım adı­na teb­rik ve te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yor, onu ve ben­zer­le­ri­ni des­tek­le­me­nin farz-ı ki­fa­ye ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tı­yo­rum.

YORUM EKLE