İskilip İHO’nun yüzde 90’ı tamam

İl Özel İda­re­si 2016 yı­lı Te­mel Eği­tim Ku­rum­la­rı ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan İs­ki­lip İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu’nun %90’ı ta­mam­lan­dı. 

İskilip İHO’nun yüzde 90’ı tamam

İl Özel İda­re­si 2016 yı­lı Te­mel Eği­tim Ku­rum­la­rı ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan İs­ki­lip İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu’nun %90’ı ta­mam­lan­dı. 
İha­le­si İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan 3 Ni­san 2017 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­len oku­lun kı­sa sü­re içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­rak 16 ders­lik­te öğ­ren­ci­le­rin hiz­me­ti­ne açı­la­ca­ğı be­lir­til­di.  (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 13:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER