İskilip MTAL yeni döneme yetişecek

2015 yı­lı Dev­let Ya­tı­rım Prog­ra­mın­da yer alan İs­ki­lip Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nin %75’i ta­mam­lan­dı.

İskilip MTAL yeni döneme yetişecek

2015 yı­lı Dev­let Ya­tı­rım Prog­ra­mın­da yer alan İs­ki­lip Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nin %75’i ta­mam­lan­dı.
Ya­pı­mı­na 10 Ni­san 2017 ta­ri­hin­de baş­la­nan ve 24 ders­lik­li ola­rak in­şa edi­len okul bi­na­sı ya­pım işi, bu yıl içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­rak ye­ni eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da öğ­ren­ci­le­rin hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak.     (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 13:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER