İskilipli kadınlar kaplıcada

İs­ki­lip Be­le­di­ye­si, kül­tür ge­zi­le­ri kap­sa­mın­da ha­zır­la­nan bir pro­je çer­çe­ve­sin­de İs­ki­lip'ten bin 400 ka­dı­nı kap­lı­ca­ya gön­de­ri­yor. İlk ka­fi­le, dün sa­bah Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma ta­ra­fın­dan uğur­la­na­rak ter­mal te­sis­le­re ulaş­tı.

İskilipli kadınlar kaplıcada

İs­ki­lip Be­le­di­ye­si, kül­tür ge­zi­le­ri kap­sa­mın­da ha­zır­la­nan bir pro­je çer­çe­ve­sin­de İs­ki­lip'ten bin 400 ka­dı­nı kap­lı­ca­ya gön­de­ri­yor. İlk ka­fi­le, dün sa­bah Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma ta­ra­fın­dan uğur­la­na­rak ter­mal te­sis­le­re ulaş­tı.
İs­ki­lip Be­le­di­ye­si’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, uzun sü­ren tes­pit ve da­vet ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan pro­je kap­sa­mın­da ha­nım­lar Yoz­gat Sor­gun'da beş yıl­dız­lı ter­mal te­sis­li otel­de iki ge­ce, üç gün­düz ağır­la­na­cak. Dö­nüş­te de Ala­ca­hö­yük ge­zi­si ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. 12 ka­fi­le ile 2 oto­büs ha­lin­de de­vam ede­cek kül­tür ge­zi­le­ri Ra­ma­zan ayı baş­la­rın­da ta­mam­la­na­cak.

Hiz­met ta­ma­men üc­ret­siz ola­rak su­nu­lur­ken alt­ya­pı­da Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Fat­ma Sel­vi, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Çat­ma'nın eşi Ay­fer Çat­ma ve Be­le­di­ye­de ça­lı­şan ha­nım per­so­nel­ler­den oluş­tu­ru­lan ekip yo­ğun bir gay­ret­le ça­lış­ma­la­rı­na ara­lık­sız de­vam edi­yor.

Or­ga­ni­zas­yon­da eme­ği ge­çen­le­re te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma, İs­ki­lip'te alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dık­la­rı­nı, bun­dan son­ra­ki sü­reç­te üst ya­pı­ya, sos­yal, kül­tü­rel ve tu­riz­me yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra ağır­lık ve­re­cek­le­ri­ni, ha­nım­la­ra kap­lı­ca hiz­me­ti ile de bir il­ki ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Çat­ma, “Ge­zi ça­lış­ma­sı­nı plan­lar­ken İs­ki­lip'te ha­nım kar­deş­le­ri­miz­den olu­şan ge­niş bir kit­le­nin bu hiz­met­ten ya­rar­lan­ma­sı­nı he­def­le­dik ve ba­şa­rı­lı bir ça­lış­ma or­ta­ya çı­kar­dık. Top­lu­mun her ke­si­mi­ne yö­ne­lik ben­zer ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam ede­cek­tir. Eme­ği ge­çen­le­re ve kül­tür ge­zi­mi­ze ka­tı­lan ha­nım kar­deş­le­ri­me te­şek­kür edi­yo­rum" de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER