İskilip´te 30 Ağustos kutlandı

İs­ki­lip’te 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nın 94. yı­lı kut­la­ma­la­rı, Hü­kü­met Ko­na­ğı Önün­de­ki Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk su­nul­ma­sı, Be­le­di­ye Par­kın­da teb­rik­le­rin ka­bu­lü ve şe­hit ai­le­le­ri­ni zi­ya­ret­le ger­çek­leş­ti.

İskilip´te 30 Ağustos kutlandı

Hü­kü­met Ko­na­ğı önün­de­ki prog­ra­ma İs­ki­lip Kay­ma­ka­mı Ha­run Re­şit Han, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma, res­mi ku­rum­la­rın mü­dür­le­ri, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile si­ya­si par­ti­le­rin baş­kan­la­rı ve şe­hit ai­le­le­ri ka­tıl­dı. 
Say­gı Du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sı ile baş­la­yan tö­ren­de Ata­türk Anı­tı’na İs­ki­lip Kay­ma­kam­lı­ğı, İs­ki­lip Be­le­di­ye­si ve Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı çe­len­gi su­nul­du.
Gü­nün an­lam ve öne­mi­ne iliş­kin ya­pı­lan ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan tö­ren so­na er­di. Tö­ren son­ra­sı İs­ki­lip Kay­ma­ka­mı Ha­run Re­şit Han ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma teb­rik­le­ri ka­bul et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER