Mastır planı için esnaf toplantısı

İs­ki­lip Be­le­di­ye­si önü­müz­de­ki 5 yı­lın mas­tır pla­nı­nı çı­kar­mak, es­naf­la­rın gö­rüş ve ta­lep­le­ri­ni al­mak ama­cıy­la grup­lar ha­lin­de es­naf top­lan­tı­la­rı dü­zen­li­yor.

Mastır planı için esnaf toplantısı

İs­ki­lip Be­le­di­ye­si önü­müz­de­ki 5 yı­lın mas­tır pla­nı­nı çı­kar­mak, es­naf­la­rın gö­rüş ve ta­lep­le­ri­ni al­mak ama­cıy­la grup­lar ha­lin­de es­naf top­lan­tı­la­rı dü­zen­li­yor.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, geç­ti­ği­miz Per­şem­be gü­nü İs­ki­lip Se­yir­te­pe Sos­yal Te­sis­le­rin­de il­ki dü­zen­le­nen İs­ti­şa­re ve De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı­na Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si İda­re Ami­ri Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Sa­lim Us­lu, İs­ki­lip Kay­ma­ka­mı Em­re Dün­dar, AK Par­ti İs­ki­lip İl­çe Yö­ne­ti­mi, Be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri ve da­vet­li es­naf­lar ka­tıl­dı­lar.

Top­lan­tı­da ko­nuş­ma ya­pan İs­ki­lip İl­çe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Lek gün­cel si­ya­si de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­na­rak, "İs­ki­lip Be­le­di­ye­si’ni ör­nek teş­kil ede­cek İs­ti­şa­re ve De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sın­dan do­la­yı teb­rik edi­yo­rum" de­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma, slayt ve vi­deo film eş­li­ğin­de gö­rev­de bu­lun­du­ğu 4 yı­lın de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı.  Önü­müz­de­ki sü­reç­te ya­pa­cak­la­rı fa­ali­yet­ler hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Baş­kan Çat­ma, “Es­naf top­lan­tı­la­rı­mız ay­nı mes­lek grup­la­rı­na gö­re bir prog­ram dâhi­lin­de de­vam ede­cek­tir. Bu top­lan­tı­yı yap­mak­ta­ki ama­cı­mız önü­müz­de­ki 5 yı­lın mas­tır pla­nı­nı be­ra­ber­ce siz­le­rin­de gö­rüş ve öne­ri­le­ri­ni ala­rak ha­zır­la­mak­tır. Ay­nı za­man­da bil­di­ği­niz gi­bi alt­ya­pı­dan son­ra üst­ya­pı­da da ek­sik bı­rak­mak is­te­mi­yo­ruz. Siz­le­rin ta­lep ve is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da yaz se­zo­nun­da ek­sik­le­ri­mi­zi ta­mam­la­ya­ca­ğız. Ka­tı­lım gös­ter­di­ği­niz için te­şek­kür edi­yor, şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum" de­di.

TBMM İda­re Ami­ri Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Sa­lim Us­lu da ko­nuş­ma­sın­da, İs­ki­lip’in her za­man ye­ri­nin ay­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma'nın üst ya­pı­da mak­yaj gi­bi ko­lay yo­lu seç­me­di­ği­ni, ön­ce alt­ya­pı­yı ta­mam­la­dı­ğı­nı ve üst­ya­pı­da da gü­zel hiz­met­ler ger­çek­leş­tir­di­ği­ni söy­le­yen Us­lu, "Biz­ler de baş­ta dev­let ya­tı­rım­la­rı ol­mak üze­re her hiz­met­te Be­le­di­ye­mi­zin ve siz kıy­met­li İs­ki­lip hal­kı­nın ya­nın­da ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. İs­ti­şa­re ve de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­la­rı­nın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum" de­di. 

Us­lu er­ken se­çim de­ğer­len­dir­me­sin­de de bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

Ko­nuş­ma­lar­dan son­ra ma­sa­la­ra ka­lem ve ka­ğıt da­ğı­tı­la­rak mi­sa­fir­ler­den İs­ki­lip için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri yaz­ma­la­rı is­ten­di. De­ğer­len­dir­me­le­rin alın­ma­sın­dan son­ra da­vet­li­le­re İs­ki­lip Dol­ma­sı ik­ram edi­le­rek İs­ki­lip Be­le­di­ye­si’nin bas­tır­dı­ğı ta­nı­tım ka­ta­lo­ğu da­ğı­tıl­dı. Geç sa­at­le­re ka­dar de­vam eden top­lan­tı son­ra­sın­da da­ve­te ka­tı­lan es­naf­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma'ya te­şek­kür ede­rek te­sis­ten ay­rıl­dı­lar. 
Top­lan­tı­lar iki­şer, üçer gün­lük ara­lık­lar­la İs­ki­lip es­na­fı­nın ta­ma­mı­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de de­vam ede­cek.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2018, 16:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER